Frame Top

อาการ : ขาดฮอร์โมนหลายชนิดหลังคลอด

กลุ่มอาการชีแฮน (Sheehan Syndrome)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
ตกเลือดก่อนคลอด (Antepartum hemorrhage) การคลอด การคลอดบุตร (Childbirth) การผ่าท้องคลอดบุตร การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (Caesarean section) ภาวะช็อก อาการช็อก (Shock) ประจำเดือน (Menstruation

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน docdoc
Frame Bottom