Frame Top

อาการ : ขาดบี12

โลหิตจางอย่างร้าย (Pernicious anemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
จากโรคของกระเพาะอาหาร ที่ทำให้กระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “Intrinsic factor (IF)”ที่จะจับกับวิตามินบี12 และเป็นตัวช่วยให้ลำไส้เล็กดูดซึมวิตามินบี12ได้ดี ทั้งนี้ บี12 มีหน้

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom