Frame Top

อาการ : ของเหลว

สารละลายอะซิเตท ริงเกอร์ (Acetate ringer’s solution)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
armaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด สารน้ำทดแทนเลือดและเพิ่มปริมาตรพลาสมาแก่ร่างกาย (Blood and plasma volume expander) เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ภาวะช็อก อาการช็อก (Shock)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน kurt_9496 Jeera tortaew Mzg
Frame Bottom