Frame Top

อาการ : ขนดก

พีซีโอเอส หรือ พีโอเอส: กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ (PCOS หรือ POS : Polycystic ovarian syndrome)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
มลักษณะของรังไข่ที่ตรวจพบโดยเครื่องอัลตราซาวน์จะเห็นเป็นถุงน้ำเล็กๆ (Cyst) หลายๆใบในรังไข่ PCOS เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ หรือฮอร์โมนในร่างกายสตรี ทำให้ประจำเดือนไม่ปกติ ป
อีฟลอร์นิทีน (Eflornithine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ (PCOS หรือ POS : Polycystic ovarian syndrome) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) เนื้องอก (Tumo

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AH558
Frame Bottom