Frame Top

อาการ : ก้อนในเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
กรองมะเร็งเต้านม(Breast cancer screening) การดูแลตนเองและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง(Vulvovaginal odor) การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีเต้านม ก้อนในเต้า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul apple123 Punnama
Frame Bottom