Frame Top

อาการ : ก้อนในเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) การตรวจภาพรังสีเต้านม แมมโมแกรม (Mammogram) การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ก้อนในเต้านม (Breast mass) เจ็บเต้านม (Breast pain) การออกกำลังกายป้องกันโรค

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Whatyoudo Rchd Puengjaru
Frame Bottom