Frame Top

อาการ : ก้อนในท้องน้อย

มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer)
โรคมะเร็งไตในเด็ก โรคมะเร็งวิมส์ โรคเนื้องอกวิมส์ (Wilms’ tumor)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
kify %} บทนำ วิมส์ทูเมอร์ (Wilms’ tumor) หรือ โรคมะเร็งไตในเด็ก หรือ โรคมะเร็งวิมส์ หรือ โรคเนื้องอกวิมส์ คือ โรคมะเร็งชนิดหนึ่งของไตที่มักพบเกิดในเด็กเล็ก ซึ่งตั้งชื่อตามศัลยแพทย์และพยาธิแพทย์ชาวเย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom