Frame Top

อาการ : ก้อนในคอ

โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ำบัด (Cancer chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ เอ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom