Frame Top

อาการ : ก้อนเรื้อรังในช่องปาก

มะเร็งช่องปาก (Oral cancer)
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
าเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ซาร์โคมา มะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) {% endb

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom