Frame Top

อาการ : ก้อนหรือแผลเรื้อรังในช่องปาก

มะเร็งช่องปาก (Oral cancer)
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
เกิดเป็นมะเร็งได้ทุกส่วน และเป็นมะเร็งที่มีลักษณะเหมือนกัน ทั้งชนิดของเซลล์มะเร็ง การจัดระยะโรค อาการ และวิธีรักษา ดังนั้น มะเร็งของเนื้อเยื่อ/อวัยวะทั้งหมดของช่องปาก จึงจัดเป็นมะ เร็งในกลุ่มเดียวกัน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Napussawan Capmoona
Frame Bottom