Frame Top

อาการ : ก้อนหรือแผลเรื้อรังที่ทอนซิล

มะเร็งต่อมทอนซิล มะเร็งทอนซิล (Tonsil cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ูแลผู้ป่วยรังสีรักษา การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer) คาร์ซิโนมา มะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom