Frame Top

อาการ : ก้อนที่ปากช่องคลอด

โรคของต่อมบาร์โธลิน (Bartholin’s gland disease)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
อมบาร์โธลินเป็นหนองทำได้อย่างไรบ้าง? ถ้าไม่รักษาภาวะต่อมบาร์โธลินเป็นหนองจะเป็นอย่างไร? ต่อมบาร์โธลินเป็นหนองมีผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง? ต่อมบาร์โธลินเป็นหนองรักษาหายไหม? กลับมาเป็นอีกไ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom