Frame Top

อาการ : การเปลี่ยนอวัยวะ

ปฏิกิริยาร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ (Transplant rejection)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
รือ Tissue rejection หรือ Organ rejection) คือ กระบวนการทางภูมิคุ้มกันต้านทานโรค/ระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายนำมาใช้เพื่อต่อต้านเนื้อเยื่อ/อวัยวะใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนหรือการปลูกถ่ายเพื่อชดเชยเนื้อเยื่อ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Ronnachai
Frame Bottom