Frame Top

อาการ : การมีเพศสัมพันธ์เมื่อเป็นมะเร็ง

เพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยมะเร็ง (Sex and cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยรังสีรักษา ผ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun r9r99r999 Puengjaru
Frame Bottom