Frame Top

อาการ : การชักนำการคลอด

การชักนำให้เจ็บครรภ์คลอด(Labor induction)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
พทย์ก่อนนัดเมื่อไร? ป้องกันไม่ให้มีการชักนำให้เจ็บครรภ์คลอดได้อย่างไร? การตั้งครรภ์ครั้งต่อไปต้องทำการชักนำให้เจ็บครรภ์คลอดอีกหรือไม่? การตั้งครรภ์ครั้งต่อไปควรเป็นเมื่อใด? บรรณานุกรม {% endblo

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Magpie mmkkjung Imcher Suwanna tangboon
Frame Bottom