Frame Top

อาการ : การคลอด

ออกซิโทซิน (Oxytocin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Childbirth) การตั้งครรภ์ (Pregnancy) การแท้งบุตร (Miscarriage) ภาวะสายสะดือย้อย ภาวะสายสะดือโผล่แลบ (Umbilical cord prolapse) {% endblock related %} {% block article_content %}{% link

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom