Frame Top

อาการ : กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ

อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์: เอซีเฮชอีไอ (Acetylcholinesterase inhibitor: AChEI)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
นฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?บรรณานุกรม บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคพาร์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Doraemon28 natt500
Frame Bottom