Frame Top

อาการ : กล้ามเนื้อกระตุก

อาการกระตุกรัว กล้ามเนื้อกระตุกรัว (Myoclonus)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หลายคนคงเคยมีอาการกระตุก/กล้ามเนื้อกระตุกของแขนหรือขา ที่เป็นขึ้นมาอย่างรวด เร็ว หลายๆครั้ง และเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ 1-2 วินาทีเท่
ภาวะกล้ามเนื้อเต้นกระตุกชนิดไม่ร้ายแรง โรคบีเอฟเอส (Benign fasciculation syndrome: BFS)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
(Brain disease) กล้ามเนื้อกระตุก (Tic) ตะคริว (Muscle cramp) กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome) โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ โรคสั่นอีที (Essential tremor) {% endblock related %} {
บาโคลเฟน (Baclofen)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ื้อบิดเกร็ง (Dystonia) โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือโรคเอมเอส (MS: Multiple Sclerosis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาบาโคลเฟน (Baclofen) เป็นสารอนุพันธ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tery Artited
Frame Bottom