Frame Top

อาการ : กล้ามเนื้อกระตุกต่อเนื่องควบคุมไม่ได้

กลุ่มอาการทูเร็ตต์ (Tourette syndrome)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) โรคสมาธิสั้น (Attention

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tee2532
Frame Bottom