Frame Top

อาการ : กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบปัสสาวะเป็นเลือดจากยาเคมีบำบัด

เมสนา (Mesna)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
emotherapy) มะเร็ง (Cancer) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเมสนา(Mesna) เป็นยาที่ใช้ลดอาการพิษหรือผลข้างเคีย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom