Frame Top

อาการ : กระดูกหัก

กระดูกหัก ภาวะกระดูกหัก (Broken bone)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ชิ้นนั้นไม่สามารถ รองรับน้ำหนักต่างๆได้ตามปกติ กระดูกหักเกิดได้กับกระดูกทุกชิ้นของร่างกาย อาจเกิดเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นพร้อมๆกันทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ เมื่อเกิดกระดูกหัก จะมีได้หลากหลายลักษณะขึ้
โรคกระดูก (Bone disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
(Bone) จัดเป็นเนื้อเยื่อในกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย มีทั้ง หมด 206 ชิ้น กระจายอยู่ในทุกส่วน ตั้งแต่ศีรษะ/กะโหลกจนถึงนิ้วเท้า โดยมีหน้าที่ ให้การเจริญเติบโตของร่างกาย (ความสู

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sunan1234 kkodchaporn
Frame Bottom