Frame Top

อาการ : กระจกตาขุ่น

ต้อลำไย ตาถั่ว แผลเป็นกระจกตา (Corneal opacity)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ห้ความหมายว่า ต้อลำไย ตาถั่ว และแผลเป็นที่กระจกตา เป็นโรคเดียวกัน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Leucoma of the cornea” ต้อลำไย ทางการแพทย์ คือ โรคของกระจกตาที่ปกติมีลักษณะใส กลับมี ลักษณะขุ่นขาวคล้ายกับลำ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom