Frame Top

อาการ : กรดไหลย้อน

ไซเมทิโคน (Simethicone) แอร์เอกซ์ (Air-X)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating) อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion) กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease) โรคแผลเปบติค (Peptic ulcer) / โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ul
กรดแอลจินิก (Alginic acid) หรือ กาวิสคอน (Gaviscon)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
id Suspension) ยาอลัมมิล (Alum milk) กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease) อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ
ซิซาไพรด์ (Cisapride)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
reflux disease) อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion) ยาควบคุมพิเศษ (Controlled substance drug) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ซิซาไพรด์ (Cisapride) ถ
แมกนีเซียมไตรซิลิเกต (Magnesium trisilicate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
tical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating) กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease) แผลเปบติค (Peptic ulce

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน santirat_
Frame Bottom