Frame Top
แพ็คเกจสุขภาพ
โรงพยาบาล แพ็คเกจ ประเภท เพศ/อายุ ราคา วันที่  
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพความพร้อมก่อนสมรสชาย ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
3,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพความพร้อมก่อนสมรสหญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพชาย/หญิง ไม่ต้องงดอาหาร ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
3,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพมาตราฐาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพวัยทำงานชาย/หญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ไม่เกิน 35 ปี
5,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพวัยทำงานหญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
35 ปีขึ้นไป
9,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพโพตี้พลัสชาย ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
40 ปีขึ้นไป
9,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพโพตี้พลัสหญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
40 ปีขึ้นไป
12,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเพชรเวช โปรแกรมตรวจสุขภาพ: โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (Female) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
1,700 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเพชรเวช โปรแกรมตรวจสุขภาพ: โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (male) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
1,350 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเพชรเวช โปรแกรมตรวจสุขภาพ: โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
590 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลนันอา โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ หรือมีบุตร ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลรามคำแหง โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (ชาย) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,950 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลรามคำแหง โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส (หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,250 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลสินแพทย์ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส ชาย ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลสินแพทย์ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส หญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
2,300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสชาย ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,700 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรสหญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
880 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (Gentleman) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,600 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (Lady) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
2,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย & หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
3,300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระรามเก้า โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
3,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ผู้ชาย) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
1,690 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ผู้หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
1,990 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระรามเก้า โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพระรามเก้า โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (เพิ่มเติม) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,100 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (คู่) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
5,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (ชาย) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
3,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (ตรวจเป็นคู่) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
4,100 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
2,300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลนนทเวช โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลนนทเวช โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 40 ปี ขึ้นไป ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
40 ปีขึ้นไป
5,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
30 - 40 ปี
3,990 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพบุรุษ): Basic Program ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
1,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพบุรุษ): Executive Program ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
10,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพบุรุษ): Program A ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
3,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพบุรุษ): Program B ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
5,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพบุรุษ): Program C ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
7,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพสตรี): Basic Program ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
1,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพสตรี): Executive Program ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
12,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพสตรี): Program A ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพสตรี): Program B ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
5,400 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลศิครินทร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (สุภาพสตรี): Program C ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
7,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี EXTRA PROGRAM - ชาย ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
40 - 50 ปี
5,999 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี EXTRA PROGRAM - หญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
40 - 50 ปี
5,999 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy1 สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
35 ปีขึ้นไป
2,100 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy2 สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
35 ปีขึ้นไป
3,700 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี PREMIUM PROGRAM - ชาย ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
50 ปีขึ้นไป
9,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี PREMIUM PROGRAM - หญิง ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
50 ปีขึ้นไป
10,750 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Program 1 บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 30 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ไม่เกิน 30 ปี
2,020 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Program 2 เหมาะสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป เน้นหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
30 ปีขึ้นไป
3,950 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Program 3 เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 35 - 50 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
35 - 50 ปี
3,440 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Program 4 เหมาะสำหรับเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
50 ปีขึ้นไป
6,990 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Program 5 เหมาะสำหรับเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
50 ปีขึ้นไป
13,340 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี QUALITY PROGRAM ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ไม่เกิน 30 ปี
1,999 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี SMART PROGRAM ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
30 - 40 ปี
2,699 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Special Program 1(โปรแกรมพิเศษคัดกรองเบาหวาน) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,750 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Special Program 2 (ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
3,220 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Special Program 2 (ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,570 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Special Woman A ( เหมาะสำหรับสตรีวัยทอง ) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
50 ปีขึ้นไป
3,010 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Special Woman B ( เหมาะสำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
2,810 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ:โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
20 - 30 ปี
1,580 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ:โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
31 - 40 ปี
2,980 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามกลุ่มอายุ:โปรแกรมที่ 3 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
41 - 50 ปี
3,950 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี พื้นฐาน Program 1 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี พื้นฐาน Program 2 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,600 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ชายทีมีอายุมากกว่า 45 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
45 ปีขึ้นไป
7,600 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้หญิงทีมีอายุมากกว่า 45 ปี ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
45 ปีขึ้นไป
7,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,700 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมที่ 3 ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
3,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: EXECUTIVE (Basic) ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
3,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: EXECUTIVE (Female) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
8,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: EXECUTIVE (Male) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
4,300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: GOLD (Female) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
20,300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: GOLD (Male) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
15,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: SILVER (Female) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
13,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: SILVER (Male) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
8,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลสุขุมวิท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: Sukumvit Excellent Program ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,750 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลสุขุมวิท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: Sukumvit Healthy Program ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
1,830 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลสุขุมวิท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: Sukumvit Perfect Program ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
5,870 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลเวชธานี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: TEEN Plus ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ทุกวัย
2,400 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ทำงานในวัยก่อนเกษียณ หรือเกษียณอายุแล้วเพื่อตรวจสมรรถภาพการทำงาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
45 ปีขึ้นไป
12,258 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ทำงานในวัยก่อนเกษียณ หรือเกษียณอายุแล้วเพื่อตรวจสมรรถภาพการทำงาน ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
45 ปีขึ้นไป
14,268 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรม Executive (ชาย) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
45 ปีขึ้นไป
6,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรม Executive (หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
45 ปีขึ้นไป
7,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรม Standard A ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ไม่เกิน 30 ปี
1,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรม Standard B ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ไม่เกิน 30 ปี
2,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรม Standard Plus ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
30 ปีขึ้นไป
4,800 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร (ชาย) ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
ทุกวัย
2,900 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลวิภาวดี โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี: โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร (หญิง) ตรวจสุขภาพทั่วไป หญิง/
ทุกวัย
3,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีA1: ตรวจสุขภาพพื้นฐาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
ไม่เกิน 30 ปี
2,347 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีA2: สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ภาระงานไม่มากนัก ออกกำลังกายเป็นประจำ สุขภาพแข็งแรง ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
30 - 45 ปี
4,008 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีA3: สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ภาระงานปานกลาง ออกกำลังกายบ้าง ไม่มีปัญหาสุขภาพ ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
30 - 45 ปี
4,367 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีA4: สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ภาระงานหนัก ไม่ออกกำลังกาย มีปัญหาสุขภาพบ้าง ตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกเพศ/
30 - 45 ปี
5,555 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีA5: ช่วงอายุที่แนะนำ มากกว่า 45 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพทั่วไป ชาย/
45 ปีขึ้นไป
7,708 ไม่ระบุ
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tabelog
Frame Bottom