Frame Top
แพ็คเกจสุขภาพ
โรงพยาบาล แพ็คเกจ ประเภท เพศ/อายุ ราคา วันที่  
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น e.Max ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
14,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS Empress II All ceramic ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
12,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย BriteSmile ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
15,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย BriteSmile + AirFlow ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
16,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย BriteSmile + ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
18,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย BriteSmile for 2 persons ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
26,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย Zoom2! ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
10,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย Zoom2! + AirFlow ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
11,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง ฟอกสีฟันด้วย Zoom2! + ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
13,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก IPS e.Max ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
11,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก IPS Empress Esthetics ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
11,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลฟัน โปรโมชั่นทันตกรรมตกแต่ง เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก IPS Empress II ทันตกรรม (ช่องปาก ฟัน) ทุกเพศ/
ทุกวัย
9,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว โฟโน: คอ ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว โฟโน: คอร์สคอ (6 ครั้ง) ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
1,000 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว โฟโน: คอร์สใบหน้า (6 ครั้ง) ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
1,500 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว โฟโน: คอร์สใบหน้าและคอ (6 ครั้ง) ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
2,200 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว โฟโน: ใบหน้า ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
300 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลหัวเฉียว โฟโน: ใบหน้า และคอ ศัลยกรรมความงาม หญิง/
ทุกวัย
450 ไม่ระบุ
โรงพยาบาลพญาไท 3 ใส่กลับตัวอ่อนแช่แข็ง ตั้งครรภ์ คุมกำเนิด ดูแลทารกแรกคลอด หญิง/
ทุกวัย
35,000 ไม่ระบุ
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom