Frame Top

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 538 เตียง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 900 ท่านที่ผ่านการอบรมและฝึกฝน รวมทั้งได้รับวุฒิบัตรรับรองจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมันนี ญี่ปุ่น โดยหลายท่านยังดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ของประเทศ ไทยด้วย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล (JCI) และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจากโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งทั่วประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA)

ในปัจจุบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านรายต่อปี โดยเป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ กว่า 420,000 รายต่อปีจาก 190 ประเทศทั่วโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่เพียงแต่เน้นการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาล เท่านั้น แต่ยังเน้นการช่วยเหลือสังคม โดยการก่อตั้ง "มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" ในปี พ.ศ.2533 เพื่อดำเนินกิจกรรมการ กุศลต่างๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตคนไทย โดยเฉพาะชาวบ้านชนบทที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศให้มีสุขภาพ ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้วย

ศูนย์รักษาและการบริการผู้ป่วยนอก

• สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
• ศูนย์ภูมิแพ้
• ศูนย์สุขภาพจิต
• ศูนย์กุมารเวช
• ศูนย์ทันตกรรม
• ศูนย์เบาหวาน
• ศูนย์ไตเทียม
• ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
• ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
• ศูนย์ฉุกเฉิน
• ศูนย์ต่อมไร้ท่อและโภชนบำบัด
• ศูนย์หู คอ จมูก
• ศูนย์จักษุ
• ศูนย์การเจริญพันธุ์
• ศูนย์ตรวจสุขภาพ

• ศูนย์หัวใจ
• ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
• ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง
• ศูนย์รังสีวิทยา
• ศูนย์สุขภาพชาย
• ศูนย์ประสาทวิทยา
• ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
• ศูนย์การควบคุมและรักษาอาการปวด
• ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด
• ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
• ศูนย์โรคปอด
• ศูนย์ผิวหนัง
• ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
• ศูนย์สูติ-นรีเวช

มาตรฐานคุณภาพ

ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแห่งแรกใน เอเชียตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) สำหรับมาตรฐานการรักษาพยาบาลเฉพาะโรคพร้อมกัน คือ โรค หลอดเลือดสมองตีบ และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (HA) เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ ให้บริการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 40 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชุมชนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการด้านสาธารณสุขกุศล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ชาวบ้านและเด็กที่ยากจนในจังหวัดสกลนคร และมุกดาหารเป็นประจำทุกปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่สาธารณชน เช่น การจัดสัมมนา การประชุมวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
Frame Bottom