Frame Top
เว็บบอร์ด
ลมชัก:ความเข้าใจผิดกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่พบบ่อย พบได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมยังมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้มีอาการชัก สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบจากความเข้าใจที่ไม่เหมาะสม เช่น เข้าใจว่าผ็มีอาการชักเป็นคนพิการทางสมอง ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วย 7 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังการปลูกถ่ายไขกระดูก จะต้องมีการปรับอาหารการกินให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยแข็งแรงและป้องกันน้ำหนักตัวเกิน อันเป็นการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง ระดับคลอเรสเตอรอลสูง และผลเสียอื่นๆ ไปด้วยในตัว นักโภชนาการอาหารอาจให้คำแนะนำให้กินอาหารดังต่อไปนี้ • ผักและผลไม้อย่างน้อย 5 มื้อต่อวัน • เนื้อแดง (Lean meats) สัตว์ปีก (Poultry) และปลา • ธัญพืช • อาหารที่เป็นไฟเบอร์ 7 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยแต่ละคน จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ • ชนิดของโรคที่เป็น • อายุและสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย • ปริมาณการได้รับเคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัดก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูก • ชนิดของการปลูกถ่ายไขกระดูก • การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อระหว่างผู้ป่วยและผู้บริจาค 6 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการเตรียมการปลูกถ่ายไขกระดูกแตกต่างกันไป ขึ้นกับวิธีการปลูกถ่าย โรคที่เป็น และความทนทานของร่างกายผู้ป่วยต่อยารักษาบางชนิด ซึ่ง • โดยส่วนใหญ่ เคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัดในปริมาณที่มาก จะถูกใช้เพื่อให้การรักษาเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (Malignancy) มีประสิทธิภาพ โดยเซลล์ดั้งเดิมในไขกระดูกของผู้ป่วยจำเป็นจะต้องถูกทำลายเสียก่อน เพื่อเปิดช่องว่างให้เซลล์ที่ได้รับบริจาคเข้ามาอยู่ 5 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 77: การจัดระเบียบแนวความคิด (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความผิดพลาดของการแยกประเภท (Categorization error) โดยผู้สูงอายุ อาจมีคุณภาพ (Qualitatively) ที่แตกต่างกัน นักวิจัยพบว่า 42% ของตัวอย่าง (Sample) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยสูงอายุที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล (Hospitalized) แต่มิได้มีความจำเสื่อม (Dementia) ใช้การรวมกลุ่มประโยค (Sentential grouping) ในการแยกแยะรายการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 5 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วย เนื้อเยื่อมักจะเข้ากันไม่ได้กับคนในครอบครัว ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีขอรับการบริจาคจากผู้อื่น เพราะหากเนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้จะทำให้เกิดภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ต้านร่างกายผู้ป่วย (Graft-versus-host disease = GVHD) โดยการเข้ากันได้ของไขกระดูกระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค 4 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคลมชักให้ได้ผลดีนั้น ต้องประกอบด้วยการทานยากันชักสม่ำเสมอแล้ว ยังต้องมีการปฏิบัติตัวที่ดีร่วมด้วยเสมอ เพื่อให้การรักษาได้ผลดี ดังต่อไปนี้ ต้องทำ • ทานยากันชัก ยารักษาโรคร่วมที่มีอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยาทานเอง โดยไม่พบแพทย์เลย เพราะเข้าใจว่าตนเองปกติ สบายดี อย่างน้อยควรพบแพทย์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 4 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในทีมปลูกถ่ายไขกระดูก (Transplant team) ประกอบด้วย • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยา (Oncology) โลหิตวิทยา (Hematology) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) และการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone marrow transplantation) • พยาบาลผู้ช่วยเตรียมการก่อนและหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่น การให้ความรู้กับผู้ป่วย การประสานงานการทดสอบวินิจฉัยโรค และการดูแลติดตามผล 3 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายไขกระดูกประสบความสำเร็จในการใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น • ลูคีเมีย (Leukemias) • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ออย่างรุนแรง (Severe aplastic anemia) • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas) • โรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา (Multiple myeloma) • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immune deficiency disorders) • มะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid tumor cancers) บางชนิด 2 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 77 : ระบบประสาทอิสระ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เราอาจไม่รู้ว่าอะไรควบคุม (Regulate) การหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ การหลั่ง (Secretion) ฮอร์โมน หรืออุณหภูมิของร่างกาย โดยเราอาจไม่กังวลในเรื่องการทำงานวิกฤต (Vital functions) เหล่านี้ เพราะมันมักถูกควบคุม โดยระบบประสาทที่แยกต่างหาก เรียกว่า “ระบบประสาทอิสระ” (Autonomous nervous system) 2 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเม็ดเลือด รวมไปถึงโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งในเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยราว 600,000 - 1,000,000 คน 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำตาล...ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผลของการรับประทานน้ำตาลชนิดต่างๆ น้ำตาลที่รับประทานจะถูกย่อยที่ปากและลำไส้เล็ก จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้เพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับอินซูลินในเลือด โดยเฉพาะน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เช่น น้ำตาลทราย จะถูกย่อยและดูดซึมสู่ร่างกายได้เร็ว 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:คำถามกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. โรคลมชักรักษาหายหรือไม่ • โรคลมชักเป็นโรคที่มีผลการรักษาดีมากโรคหนึ่ง พบว่าผู้มีอาการชัก 100 คนจะควบคุมอาการชักด้วยยากันชักเพียงชนิดเดียวได้สูงถึง 60 คน 2. โรคลมชักติดต่อกันได้หรือไม่ • โรคลมชักไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่สามารถติดต่อกันทางน้ำลาย การสัมผัส การหายใจ ไอ จาม รดกัน เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งที่มีพ่อ แม่ห้ามลูกตนเองเล่นกับเด็กที่เป็นลมชัก 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 10 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อนึ่ง สัญญาณหรืออาการเตือนที่ควรรีบไปพบแพทย์ ได้แก่ • ปวดศีรษะเฉพาะที่ ปวดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน • ไม่รู้สึกตัว • คลื่นไส้อาเจียน • คอแขง • เห็นภาพซ้อนหรือสายตาเปลี่ยนไป • ปวดเหนือและหลังกระบอกตา • เดินลำบากหรือมึนศีรษะ • ไวต่อแสง • ชัก • อ่อนแรงหรือชา 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษากรณีหลอดเลือดสมองโป่งพองแต่ไม่แตก สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเพื่อป้องกันการแตกในอนาคต แต่ทั้งนี้ต้องดูปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น • ขนาดและบริเวณที่เกิดหลอดเลือดสมองโป่งพอง • อายุและสุขภาพโดยทั่วไป 29 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรืออาการอื่นที่สัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก แพทย์จะให้ทำการทดสอบเพื่อดูว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid hemorrhage เป็นภาวะที่มีเลือดออกในช่องว่างระหว่างเนื้อสมองและเยื่อหุ้มรอบๆ สมองชั้นกลาง) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 76: การจัดระเบียบแนวความคิด (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความสามารถในการปฏิบัติต่อสิ่งของ ณ ระดับนามธรรม (Abstract) เพื่อเปิดเผย (Uncover) กฎเกณฑ์และหลักการ เรียกว่า “การจัดระเบียบแนวความคิด” (Conceptual organization) ซึ่งมักจะถูกวัดผลด้วยการใช้รูปร่าง (Shape) และสัญลักษณ์ (Symbol) ตามกฎเกณฑ์ที่แยกประเภทกลุ่ม กำหนดโดยผู้ทดลอง (Experimenter) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปัจจัยที่เป็นมาแต่กำเนิด ได้แก่ • โรคพันธุกรรมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ (Inherited connective tissue disorders) เช่น กลุ่มอาการเออห์เลอรส์-แดนลอส (Ehlers-Danlos syndrome) [กลุ่มอาการเออห์เลอรส์-แดนลอส เป็นกลุ่มโรคที่มีความหลากหลายมาก มักมีผิวหนังยืดได้มาก ข้อหลวม 27 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ควรบอกให้คนอื่นๆ รู้ว่าเราเป็นลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมได้มีโอกาสสอบถามผู้ที่มีอาการชักทุกเพศทุกวัย พบว่าส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะบอกคนรอบข้างว่ามีอาการชัก แม้กระทั่งคนรักกันก็ตาม เหตุผลสำคัญคือ การที่คนในสังคมยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก คนที่มีอาการชัก เข้าใจว่าคนที่มีอาการชักเป็นคนที่มีความพิการทางสมอง ระดับสติปัญญาไม่ดี 27 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลอดเลือดสมองโป่งพองมี 2 ชนิด คือ 1. Saccular aneurysm - การโปงพองตามแนว Tangential of axis เป็นชนิดที่เกิดมากที่สุด โดยมีประมาณร้อยละ 80-90 มีลักษณะการโป่งพองคล้ายลูกเบอรี่ที่มักเกิดในตำแหน่งของการแยกแขนงของหลอดเลือด (Bifurcation) ขนาดใหญ่ หรือตำแหน่งตรงกลางของรูปตัววาย “Y” 26 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom