Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แนวทางด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม (ต่อ) 3. ระบบการดูแลการรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข 4. ระบบการบริหารจัดการหน่วยผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย การจัดเวร ประเมินความเพียงพอของการให้บริการ 5. ระบบการขนส่งต่างๆ รวมถึง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ขยะติดเชื้อ และการจัดการและการเคลื่อนย้ายศพ 29 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) เป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ที่อาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น สนามรบ บริเวณที่เกิดภัยพิบัติ มหันตภัย ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization = WHO) ได้ให้คำนิยามของ “โรงพยาบาลสนาม” ว่าเป็น หน่วยงานทางสาธารณสุขเคลื่อนที่ ซึ่งมีความพร้อมในตัวเอง 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักฉันรักครู โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน จึงพบเด็กมีอาการชักได้ในโรงเรียน ทำให้เพื่อนๆ นักเรียน ครูเกิดความตกใจ และไม่สามารถให้การดูแลเด็กที่เป็นลมชักได้ รวมทั้งมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เด็กที่ทีอาการชักนั้น อาจไม่ได้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ครูก็มีความกังวลใจอย่างมาก 28 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการของภาวะขาดน้ำ ได้แก่ • กระหายน้ำมาก • ปากแห้งและลิ้นบวม • อ่อนเพลีย • เวียนศีรษะ • ใจสั่น (Palpitations) • สับสน • หน้ามืด • ไม่มีเหงื่อ • ปัสสาวะน้อย • ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม การดูแลผู้มีภาวะขาดน้ำ • ให้จิบน้ำทีละน้อย • ดื่มน้ำเกลือแร่ • ดูดไอศกรีม หากผู้ป่วยมีความร้อนสูงให้ 27 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ (Food poisoning / foodborne illness) เกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต หรือสารพิษอื่นๆ เป็นสาเหตุของอาการท้องเดินที่พบได้บ่อยในหมู่คนทั่วไป อาการของอาหารเป็นพิษจะแตกต่างกันไปตามแหล่งของเชื้อ แต่อาการโดยทั่วไป ได้แก่ • คลื่นไส้ • อาเจียน • ถ่ายเป็นน้ำ 26 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 80: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้สร้างสรรค์มักบรรลุจุดสุดยอดของผลงาน (Creative output) ก่อนอายุ 40 ปี หลังจากนั้น จะเริ่มเสื่อมถอยเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ จนถึงอายุช่วง 60 ปี แม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำเนินต่อไปตลอดชั่วชีวิต แต่ก็เป็นที่สังเกต (Notable) ว่า มันขึ้นอยู่กับการมองตนเอง (Self-perception) 26 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก: การเตรียมความพร้อมสำหรับลมชักที่โรงเรียน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักพบบ่อยในเด็กวัยเรียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กที่มีอาการชักด้วย เรามาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คุณครูควร • เรียนรู้อาการชักรูปแบบต่างๆให้เป็นที่คุ้นเคย จำไว้ว่าอาการชักมีได้หลายรูปแบบ 25 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การป้องกันอาการหน้ามืดเป็นลมทำได้โดย • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้ความดันโลหิตต่ำ • หลีกเลี่ยงการยืนในที่ๆ เดียวนานเกินไป โดยปราศจากการเคลื่อนไหว • ดื่มน้ำให้พอเพียง • หากรู้สึกจะเป็นลมให้นอนลงหรือนั่งก้มศีรษะไปข้างหน้าระหว่างหัวเข่า ตะคริว (Cramp) คือ ภาวะที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อโดยไม่คลายตัวออกตามปกติ 25 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โรคผิวหนังโรซาเซียและเนื้องอกสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ โรคผิวหนังโรซาเซียเป็นผื่นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง พบได้บ่อยในคนผิวขาว แต่พบได้น้อยในบ้านเรา เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดที่ชัดเจน แต่จากการศึกษาเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ เช่น ในการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่พบได้ในเนื้องอกสมองชนิดที่พบบ่อยที่เรียกว่า ไกลโอมา(Glioma) แพทย์จึงสงสัยว่า โรคโรซาเซีย จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกไกลโอมาสมองหรือไม่ 24 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ในหลายประเทศอาจจะมีกฏหมาย ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือคำแนะนำ ถึงระดับการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ต้องมีการจัดอบรมในบริษัทที่ทำงาน ในโรงเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ดี การปฐมพยาบาลที่เกิดขึ้นก็มักจะทำโดยคนทั่วไป และไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย 24 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 80 : ระบบต่อมไร้ท่อ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ไทรอยด์ (Thyroid) เป็นต่อมที่อยู่ในลำคอ ควบคุมการสันดาป [การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และฟิสิกส์ทั้งหมด] ที่เกิดขึ้นกับสารอาหารภายในเซลล์และเนื้อเยื่ออวัยวะของร่างกายสิ่งมีชีวิต ผ่านการคัดหลั่ง (Secretion) ของฮอร์โมน ความผิดปรกติเกิดขึ้นเมื่อฮอร์โมนบกพร่องระหว่างพัฒนาการ อันนำไปสู่การหยุดยั้งการเจริญเติบโต (Stunted growth) 23 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฐมพยาบาลภาคสนาม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม ตำรวจ โรงเรียนแพทย์ เอกชนและมูลนิธิ จัดบริการในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพให้ดีที่สุด มีการวางแผนและปรับแผนการปฏิบัติงานทุกวัน 23 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แก่ตั้งแต่เด็ก (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้ ยังมีอาการเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งได้แก่ • หนังหนาตึงตามลำตัวและแขนขา คล้ายโรคหนังแข็ง (Scleroderma) • ฟันโตช้าหรือผิดรูป • สูญเสียการได้ยิน • ไม่มีไขมันใต้ผิวหนังและไม่มีมวลกล้ามเนื้อ • กระดูกหักง่าย • ข้อติด • ข้อตะโพกหลุด • ต้านอินซูลิน • เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 22 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร น้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรง ที่กระตุ้นกระบวนการของหลอดเลือดแดงแข็ง ความผิดปกติในกระบวนการเมตะบอลิสม ก่อให้เกิดการสร้างสารเคมีหรือกระบวนการบางอย่างที่ไปมีส่วนทำลายหลอดเลือดแดง เช่น การทำหน้าที่ของเยื่อบุเซลล์ชั้นในของผนังหลอดเลือดแดง (endothelial cell) 22 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ชักในวัยเรียน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคลมชักเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในวัยเรียน และคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าผู้ที่มีอาการชักไม่สามารถเรียนหนังสือได้ วันนี้เรามาทำความเข้าใจ ชักในวัยเรียน ให้ดีขึ้นครับ เรียนหนังสือได้หรือไม่ • เรียนหนังสือได้แน่นอน ไม่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่มีอาการชัก เพียงแค่เราต้องตั้งใจเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการนอนดึก เครียด อดนอน 21 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แก่ตั้งแต่เด็ก (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล คณะแพทย์ในบังกลาเทศถึงกับตะลึง หลังพบทารกแรกเกิดลืมตาดูโลกในสภาพที่มีผมเต็มศีรษะและหน้าตาคล้ายกับคนอายุ 80 ปี โดยหนูน้อยรายนี้มีรอยย่นบนใบหน้า ผิวหนังหยาบกระด้าง และร่างกายเหี่ยวย่น เหมือนกับตัวเอกในภาพยนตร์ฮอลลีวูด “เบนจามิน บัตตัน (อัศจรรย์ฅนโลกไม่เคยรู้)” 21 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 6 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ถึงแม้ว่าจะทำการรักษาแล้วก็ตาม การแตกหักก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ แต่ส่วนใหญ่มักจะมีการประสานตัวที่เร็ว ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการเข้าเฝือกด้วย เพราะหากมีระยะเวลาการเข้าเฝือกที่นานเกิน อาจทำให้มีการสูญเสียมวลกระดูกไปได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนนั้นๆ ของร่างกายเป็นเวลานาน 20 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค OI มักตรวจพบในเด็กที่กระดูกหักง่าย เมื่อตรวจทางกายภาพจะพบว่ามีตาขาวเป็นสีฟ้า หากต้องการตรวจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็อาจจะใช้วิธีเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ (Skin punch biopsy) ส่วนคนในครอบครัวก็อาจจะตรวจดีเอ็นเอจากเลือดด้วย 19 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 79: ความคิดสร้างสรรค์ในผู้สูงวัย (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คำตอบที่สร้างสรรค์ อาจเป็นการใช้ก้อนอิฐขัดถูพื้นผิว (Scrape the surface) เพื่อให้เกิดผงสีแดง (Rouge) ซึ่งเป็นความคิดที่แปลกใหม่และสามารถทำได้ (Feasible) ผู้สูงวัยที่นำเสนอคำตอบที่สร้างสรรค์ มักมีความคิดที่ออกนอกลู่นอกทาง (Divergent) กล่าวคือ ในสถานการณ์ธรรมดา เขาสามารถมองออกนอกลู่นอกทางจากความคิดกระแสหลัก (Mainstream) ได้ 19 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค OI ชนิดที่ 5 (Type V OI) • อาการและรูปที่ปรากฏจะคล้ายกับชนิดที่ 4 • มักจะมีการงอกของกระดูกเกิดใหม่ที่โตเกิน (Hypertrophic calluses) ในบริเวณที่กระดูกหักหรือบริเวณที่ผ่าตัด • มีหินปูนเกาะเยื่อบุเซลล์ระหว่างกระดูกเรเดียส (Radius) และกระดูกอัลนา (Ulna) ซึ่งเป็นกระดูกแขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ จึงทำให้การเคลื่อนไหวของปลายแขนมีจำกัด • ตาขาวสีค่อนข้างปกติ (สีขาวหรือเกือบขาว) 18 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom