Frame Top
เว็บบอร์ด
น้ำตาล...ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผลของการรับประทานน้ำตาลชนิดต่างๆ น้ำตาลที่รับประทานจะถูกย่อยที่ปากและลำไส้เล็ก จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้เพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับอินซูลินในเลือด โดยเฉพาะน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เช่น น้ำตาลทราย จะถูกย่อยและดูดซึมสู่ร่างกายได้เร็ว 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:คำถามกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. โรคลมชักรักษาหายหรือไม่ • โรคลมชักเป็นโรคที่มีผลการรักษาดีมากโรคหนึ่ง พบว่าผู้มีอาการชัก 100 คนจะควบคุมอาการชักด้วยยากันชักเพียงชนิดเดียวได้สูงถึง 60 คน 2. โรคลมชักติดต่อกันได้หรือไม่ • โรคลมชักไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่สามารถติดต่อกันทางน้ำลาย การสัมผัส การหายใจ ไอ จาม รดกัน เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งที่มีพ่อ แม่ห้ามลูกตนเองเล่นกับเด็กที่เป็นลมชัก 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 10 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อนึ่ง สัญญาณหรืออาการเตือนที่ควรรีบไปพบแพทย์ ได้แก่ • ปวดศีรษะเฉพาะที่ ปวดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน • ไม่รู้สึกตัว • คลื่นไส้อาเจียน • คอแขง • เห็นภาพซ้อนหรือสายตาเปลี่ยนไป • ปวดเหนือและหลังกระบอกตา • เดินลำบากหรือมึนศีรษะ • ไวต่อแสง • ชัก • อ่อนแรงหรือชา 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษากรณีหลอดเลือดสมองโป่งพองแต่ไม่แตก สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเพื่อป้องกันการแตกในอนาคต แต่ทั้งนี้ต้องดูปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น • ขนาดและบริเวณที่เกิดหลอดเลือดสมองโป่งพอง • อายุและสุขภาพโดยทั่วไป 29 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรืออาการอื่นที่สัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก แพทย์จะให้ทำการทดสอบเพื่อดูว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid hemorrhage เป็นภาวะที่มีเลือดออกในช่องว่างระหว่างเนื้อสมองและเยื่อหุ้มรอบๆ สมองชั้นกลาง) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 76: การจัดระเบียบแนวความคิด (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความสามารถในการปฏิบัติต่อสิ่งของ ณ ระดับนามธรรม (Abstract) เพื่อเปิดเผย (Uncover) กฎเกณฑ์และหลักการ เรียกว่า “การจัดระเบียบแนวความคิด” (Conceptual organization) ซึ่งมักจะถูกวัดผลด้วยการใช้รูปร่าง (Shape) และสัญลักษณ์ (Symbol) ตามกฎเกณฑ์ที่แยกประเภทกลุ่ม กำหนดโดยผู้ทดลอง (Experimenter) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปัจจัยที่เป็นมาแต่กำเนิด ได้แก่ • โรคพันธุกรรมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ (Inherited connective tissue disorders) เช่น กลุ่มอาการเออห์เลอรส์-แดนลอส (Ehlers-Danlos syndrome) [กลุ่มอาการเออห์เลอรส์-แดนลอส เป็นกลุ่มโรคที่มีความหลากหลายมาก มักมีผิวหนังยืดได้มาก ข้อหลวม 27 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ควรบอกให้คนอื่นๆ รู้ว่าเราเป็นลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมได้มีโอกาสสอบถามผู้ที่มีอาการชักทุกเพศทุกวัย พบว่าส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะบอกคนรอบข้างว่ามีอาการชัก แม้กระทั่งคนรักกันก็ตาม เหตุผลสำคัญคือ การที่คนในสังคมยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก คนที่มีอาการชัก เข้าใจว่าคนที่มีอาการชักเป็นคนที่มีความพิการทางสมอง ระดับสติปัญญาไม่ดี 27 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลอดเลือดสมองโป่งพองมี 2 ชนิด คือ 1. Saccular aneurysm - การโปงพองตามแนว Tangential of axis เป็นชนิดที่เกิดมากที่สุด โดยมีประมาณร้อยละ 80-90 มีลักษณะการโป่งพองคล้ายลูกเบอรี่ที่มักเกิดในตำแหน่งของการแยกแขนงของหลอดเลือด (Bifurcation) ขนาดใหญ่ หรือตำแหน่งตรงกลางของรูปตัววาย “Y” 26 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ต่อมน้าเหลืองรักแร้กับอัตรารอดชีวิตที่10ปีของมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน แพทย์โรคมะเร็งเข้าใจธรรมชาติของโรคมะเร็งเต้านมดีขึ้นมาก ส่งผลให้มีการศึกษาค้นพบยารักษาที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงขึ้น ดังนั้นแพทย์จึงพยายามศึกษาหาปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวช่วยแพทย์บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยกลุ่มใดจะได้รับผลการรักษาที่ดี 26 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไปการรักษาทำได้โดย 1. การเฝ้าสังเกต (Medical monitoring) – ใช้ในกรณีที่หลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองมีขนาดเล็กและไม่แสดงอาการ แพทย์มักนัดตรวจเป็นระยะๆ เพื่อดูว่าหลอดเลือดโป่งพองมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ หรืออาจสอบถามถึงอาการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพอง 25 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 76 : สมองส่วนลึก (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่ส่วนอะมิกดะลา (Amygdala) ถูกทำลาย จะประสบความลำบากในการจำได้ (Recognizing) ในสิ่งที่แสดงออก (Expression) ทางใบหน้าส่วนบุคคล ในกรณีของสัตว์ที่ถูกตัดส่วนอะมิกดะลาออก จะไม่เรียนรู้ความกลัวต่อสถานการณ์อันตราย บทบาทของส่วนอะมิกดะลาคือ การผนวก (Attach) ความรู้สึกทางอารมณ์ 25 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การฉีกเซาะของผนังหลอดเลือดเอออร์ตา (Aortic dissection) มักเป็นภาวะแทรกซ้อนหลักของโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้อง ที่อาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตกรณีที่มีการตกเลือดอยู่ข้างใน ยิ่งมีการโป่งพองเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีความเสี่ยงในการแตกมากขึ้นเท่านั้น 24 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำตาล...ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การปรุงอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวานหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เครื่องปรุงรสที่ขาดไม่ได้ที่มีการเติมลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อให้ได้รสชาติที่ผู้คนชื่นชอบ คือ น้ำตาล โดยมากคนมักจะนึกถึงน้ำตาลทราย ปัจจุบันน้ำตาลมีหลากหลายประเภทมาก 24 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ลมชักอันตรายต่อสมองหรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการชักมักทำให้ผู้พบเห็นตกใจ และเข้าใจว่าผู้มีอาการชักจะมีความผิดปกติของสมอง หลังจากมีอาการชัก เช่น ระดับสติปัญญาจะไม่ปกคิ อาจส่งผลให้สูญเสียหน้าที่ของสมอง ถ้าลูกมีอาการชักก็กังวลว่าลูกจะโง่หรือไม่ เรามาติดตามกันีกว่า ลมชักจะมีผลเสียต่อสมองหรือไม่ อย่างไร 23 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต่อไปจะขอกล่าวเฉพาะโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองบริเวณที่เกิดมากที่สุด ซึ่งได้แก่ บริเวณช่องท้องและสมอง โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองในช่องท้อง (Abdominal aortic aneurysm = AAA) เป็นการโป่งพองของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาช่วงล่าง ซึ่งเป็นหลอดเลือดหลักในการส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ไหลจากหัวใจไปยังกลาง 23 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลอดเลือดแดงโป่งพองในสมองอาจจะโป่งพองโดยไม่แตกออก การโป่งพองอาจจะไปกดเส้นประสาทและเป็นสาเหตุให้เห็นภาพซ้อน (Double vision) เวียนศีรษะ (Dizziness) หรือปวดศีรษะ (Headache) หรือบางครั้งอาจจะทำให้มีเสียงในหู 22 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 75 : สมาธิในผู้สูงอายุ (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ “สมาธิแบ่งแยก” (Divided attention) หมายถึงความสามารถในการมีสมาธิต่อ (และประมวล) ข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง ในเวลาเดียวกัน (Simultaneous) งานหลายอย่างที่ต้องอาศัยความทรงจำในการทำงาน (Working memory) จัดอยู่ในประเภทนี้ แม้มีหลากหลายวิธีในการวัดผลของสมาธิแบ่งแยก 21 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ข่าวคนอายุน้อย บางคนเพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยกลางคน แต่กลับเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ดูเหมือนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เป็นที่สงสัยว่า ทำไมคนอายุน้อยๆ จึงเสี่ยงต่อโรคซึ่งเคยเป็นโรคของกลุ่มคนสูงวัยมากกว่า นพ.วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เปิดเผยข้อสงสัยในเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันมีโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเฉียบพลันโรคหนึ่งซึ่งเริ่มพบผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ 21 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หมาก็บ้า คนก็ตาย (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เนื่องจากเมื่อโดนสัตว์กัด เราไม่มีทางทราบได้ว่า มีการแพร่ของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ ดังนั้น แพทย์จึงมักแนะนำให้ทำการรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อน หากทราบว่าโดนกัดโดยสัตว์ที่มีเชื้อ หรือถูกกัดโดยสัตว์ที่หาตัวไม่พบ แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นชุด (Series of shots) ซึ่งรวมถึง 20 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ประชาชนได้อะไรจากการแถลงข่าว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เมื่อขาอยู่ไม่สุข (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Pook1606
Frame Bottom