Frame Top
เว็บบอร์ด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการเตรียมการปลูกถ่ายไขกระดูกแตกต่างกันไป ขึ้นกับวิธีการปลูกถ่าย โรคที่เป็น และความทนทานของร่างกายผู้ป่วยต่อยารักษาบางชนิด ซึ่ง • โดยส่วนใหญ่ เคมีบำบัดและ/หรือรังสีบำบัดในปริมาณที่มาก จะถูกใช้เพื่อให้การรักษาเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (Malignancy) มีประสิทธิภาพ โดยเซลล์ดั้งเดิมในไขกระดูกของผู้ป่วยจำเป็นจะต้องถูกทำลายเสียก่อน เพื่อเปิดช่องว่างให้เซลล์ที่ได้รับบริจาคเข้ามาอยู่ 5 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 77: การจัดระเบียบแนวความคิด (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความผิดพลาดของการแยกประเภท (Categorization error) โดยผู้สูงอายุ อาจมีคุณภาพ (Qualitatively) ที่แตกต่างกัน นักวิจัยพบว่า 42% ของตัวอย่าง (Sample) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยสูงอายุที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล (Hospitalized) แต่มิได้มีความจำเสื่อม (Dementia) ใช้การรวมกลุ่มประโยค (Sentential grouping) ในการแยกแยะรายการที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 5 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประมาณร้อยละ 70 ของผู้ป่วย เนื้อเยื่อมักจะเข้ากันไม่ได้กับคนในครอบครัว ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีขอรับการบริจาคจากผู้อื่น เพราะหากเนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้จะทำให้เกิดภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ต้านร่างกายผู้ป่วย (Graft-versus-host disease = GVHD) โดยการเข้ากันได้ของไขกระดูกระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค 4 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีอาการชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคลมชักให้ได้ผลดีนั้น ต้องประกอบด้วยการทานยากันชักสม่ำเสมอแล้ว ยังต้องมีการปฏิบัติตัวที่ดีร่วมด้วยเสมอ เพื่อให้การรักษาได้ผลดี ดังต่อไปนี้ ต้องทำ • ทานยากันชัก ยารักษาโรคร่วมที่มีอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยาทานเอง โดยไม่พบแพทย์เลย เพราะเข้าใจว่าตนเองปกติ สบายดี อย่างน้อยควรพบแพทย์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 4 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในทีมปลูกถ่ายไขกระดูก (Transplant team) ประกอบด้วย • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยา (Oncology) โลหิตวิทยา (Hematology) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) และการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone marrow transplantation) • พยาบาลผู้ช่วยเตรียมการก่อนและหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก เช่น การให้ความรู้กับผู้ป่วย การประสานงานการทดสอบวินิจฉัยโรค และการดูแลติดตามผล 3 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายไขกระดูกประสบความสำเร็จในการใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น • ลูคีเมีย (Leukemias) • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่ออย่างรุนแรง (Severe aplastic anemia) • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas) • โรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา (Multiple myeloma) • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immune deficiency disorders) • มะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid tumor cancers) บางชนิด 2 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 77 : ระบบประสาทอิสระ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เราอาจไม่รู้ว่าอะไรควบคุม (Regulate) การหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ การหลั่ง (Secretion) ฮอร์โมน หรืออุณหภูมิของร่างกาย โดยเราอาจไม่กังวลในเรื่องการทำงานวิกฤต (Vital functions) เหล่านี้ เพราะมันมักถูกควบคุม โดยระบบประสาทที่แยกต่างหาก เรียกว่า “ระบบประสาทอิสระ” (Autonomous nervous system) 2 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไขกระดูก ปลูกชีวิตใหม่ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเม็ดเลือด รวมไปถึงโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งในเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยราว 600,000 - 1,000,000 คน 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
น้ำตาล...ความหวานกับสุขภาพ ตอนที่ 5 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผลของการรับประทานน้ำตาลชนิดต่างๆ น้ำตาลที่รับประทานจะถูกย่อยที่ปากและลำไส้เล็ก จากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดให้เพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับอินซูลินในเลือด โดยเฉพาะน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เช่น น้ำตาลทราย จะถูกย่อยและดูดซึมสู่ร่างกายได้เร็ว 1 ตุลาคม 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:คำถามกับลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 1. โรคลมชักรักษาหายหรือไม่ • โรคลมชักเป็นโรคที่มีผลการรักษาดีมากโรคหนึ่ง พบว่าผู้มีอาการชัก 100 คนจะควบคุมอาการชักด้วยยากันชักเพียงชนิดเดียวได้สูงถึง 60 คน 2. โรคลมชักติดต่อกันได้หรือไม่ • โรคลมชักไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่สามารถติดต่อกันทางน้ำลาย การสัมผัส การหายใจ ไอ จาม รดกัน เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งที่มีพ่อ แม่ห้ามลูกตนเองเล่นกับเด็กที่เป็นลมชัก 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 10 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อนึ่ง สัญญาณหรืออาการเตือนที่ควรรีบไปพบแพทย์ ได้แก่ • ปวดศีรษะเฉพาะที่ ปวดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน • ไม่รู้สึกตัว • คลื่นไส้อาเจียน • คอแขง • เห็นภาพซ้อนหรือสายตาเปลี่ยนไป • ปวดเหนือและหลังกระบอกตา • เดินลำบากหรือมึนศีรษะ • ไวต่อแสง • ชัก • อ่อนแรงหรือชา 30 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษากรณีหลอดเลือดสมองโป่งพองแต่ไม่แตก สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเพื่อป้องกันการแตกในอนาคต แต่ทั้งนี้ต้องดูปัจจัยอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น • ขนาดและบริเวณที่เกิดหลอดเลือดสมองโป่งพอง • อายุและสุขภาพโดยทั่วไป 29 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล กรณีที่มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรืออาการอื่นที่สัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก แพทย์จะให้ทำการทดสอบเพื่อดูว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid hemorrhage เป็นภาวะที่มีเลือดออกในช่องว่างระหว่างเนื้อสมองและเยื่อหุ้มรอบๆ สมองชั้นกลาง) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 76: การจัดระเบียบแนวความคิด (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ความสามารถในการปฏิบัติต่อสิ่งของ ณ ระดับนามธรรม (Abstract) เพื่อเปิดเผย (Uncover) กฎเกณฑ์และหลักการ เรียกว่า “การจัดระเบียบแนวความคิด” (Conceptual organization) ซึ่งมักจะถูกวัดผลด้วยการใช้รูปร่าง (Shape) และสัญลักษณ์ (Symbol) ตามกฎเกณฑ์ที่แยกประเภทกลุ่ม กำหนดโดยผู้ทดลอง (Experimenter) 28 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปัจจัยที่เป็นมาแต่กำเนิด ได้แก่ • โรคพันธุกรรมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ (Inherited connective tissue disorders) เช่น กลุ่มอาการเออห์เลอรส์-แดนลอส (Ehlers-Danlos syndrome) [กลุ่มอาการเออห์เลอรส์-แดนลอส เป็นกลุ่มโรคที่มีความหลากหลายมาก มักมีผิวหนังยืดได้มาก ข้อหลวม 27 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลมชัก:ควรบอกให้คนอื่นๆ รู้ว่าเราเป็นลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผมได้มีโอกาสสอบถามผู้ที่มีอาการชักทุกเพศทุกวัย พบว่าส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะบอกคนรอบข้างว่ามีอาการชัก แม้กระทั่งคนรักกันก็ตาม เหตุผลสำคัญคือ การที่คนในสังคมยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก คนที่มีอาการชัก เข้าใจว่าคนที่มีอาการชักเป็นคนที่มีความพิการทางสมอง ระดับสติปัญญาไม่ดี 27 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลอดเลือดสมองโป่งพองมี 2 ชนิด คือ 1. Saccular aneurysm - การโปงพองตามแนว Tangential of axis เป็นชนิดที่เกิดมากที่สุด โดยมีประมาณร้อยละ 80-90 มีลักษณะการโป่งพองคล้ายลูกเบอรี่ที่มักเกิดในตำแหน่งของการแยกแขนงของหลอดเลือด (Bifurcation) ขนาดใหญ่ หรือตำแหน่งตรงกลางของรูปตัววาย “Y” 26 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ต่อมน้าเหลืองรักแร้กับอัตรารอดชีวิตที่10ปีของมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน แพทย์โรคมะเร็งเข้าใจธรรมชาติของโรคมะเร็งเต้านมดีขึ้นมาก ส่งผลให้มีการศึกษาค้นพบยารักษาที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงขึ้น ดังนั้นแพทย์จึงพยายามศึกษาหาปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวช่วยแพทย์บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยกลุ่มใดจะได้รับผลการรักษาที่ดี 26 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลอดเลือดแดงโป่งพอง รุกฆาตโดยไม่รู้ตัว (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยทั่วไปการรักษาทำได้โดย 1. การเฝ้าสังเกต (Medical monitoring) – ใช้ในกรณีที่หลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองมีขนาดเล็กและไม่แสดงอาการ แพทย์มักนัดตรวจเป็นระยะๆ เพื่อดูว่าหลอดเลือดโป่งพองมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่ หรืออาจสอบถามถึงอาการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพอง 25 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 76 : สมองส่วนลึก (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่ส่วนอะมิกดะลา (Amygdala) ถูกทำลาย จะประสบความลำบากในการจำได้ (Recognizing) ในสิ่งที่แสดงออก (Expression) ทางใบหน้าส่วนบุคคล ในกรณีของสัตว์ที่ถูกตัดส่วนอะมิกดะลาออก จะไม่เรียนรู้ความกลัวต่อสถานการณ์อันตราย บทบาทของส่วนอะมิกดะลาคือ การผนวก (Attach) ความรู้สึกทางอารมณ์ 25 กันยายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน มาเรียนรู้เรื่องแสงสีฟ้า (Blue light) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User สิ่งที่คนไทยต้องรู้กับการรักษาพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สึกแล้วสึกเลยนะ (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน baszaza001 kunkung hyypia19 FeFe mmkkjung Namm04
Frame Bottom