Frame Top
เว็บบอร์ด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้วยเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์โรคต้อหิน (Glaucoma) ของสหรัฐอเมริกา สถาบันสายตาแห่งชาติ (National Eye Institute : NEI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health : NIH ) ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันที่มีความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน ให้ทำการตรวจตาอย่างละเอียดและแนะนำให้ทำการตรวจทุก 1 - 2 ปี ด้วย 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เตือนว่า ในอีก 1 เดือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H2N3 อาจจะติดมากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากที่ผ่าเอาเลนส์ธรรมชาติ (Natural lens) ออก มักจะมีการใส่เลนส์ “แก้วตาเทียม” (Intraocular lens = IOL) แทน โดยเลนส์แก้วตาเทียมเป็นเลนส์พลาสติกใส และจะติดอยู่ที่ตาเป็นการถาวร ช่วยให้แสงตกกระทบจอรับภาพดีขึ้น 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 36 : การจัดโครงสร้างดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย สามารถแบ่งเป็น 2 วิธี กล่าวคือ วิธีแรกเน้นเรื่องงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized work) อาทิ การพยาบาลรังสีรักษา (Radiation therapy) หรือบริการสภาพแวดล้อม 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้อผ่าตัดกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาต้อกระจกอาจทำได้โดยการตรวจตาอย่างละเอียดซึ่งรวมถึง : การวัดระดับสายตา (Visual acuity test = VA) เป็นการวัดระดับสายตาตามระยะทางใกล้ไกลโดยการอ่านแผ่นทดสอบ (Eye chart) 1 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Vision 2020 = The right to sight โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สโลแกนอันนี้เป็นขององค์การอนามัยโลก ที่ตั้งเป้าไว้ว่า ประชากรทุกคนในโลกในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ควรมีสายตาเป็น 20/20 (ค่าของสายตาปกติ) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 35 : ระบบการให้บริการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การให้บริการพยาบาลมีอยู่หลายระบบ รูปแบบที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือการพยาบาลตามกรณี (Case nursing) ในระบบนี้ พยาบาลจะวางแผนและบริการการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งเป็นวิธีการยอดนิยมใน 30 ปีที่ผ่านมา และยังคงดำเนินอยู่ในสถาบันพยาบาลหลายแห่งในปัจจุบัน แต่ผู้ป่วยจะพบพยาบาลไม่ซ้ำหน้าในแต่ละกะ (Shift) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการโดยทั่วไปของต้อกระจกรวมถึง : ตามีความไวต่อแสงจ้า เห็นภาพไม่ชัด มัวเป็นหมอก คลุมเครือ เห็นเป็นฝ้า (Filmy vision) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อกระจกอาจเกิดในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง แต่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ต้อกระจกอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ที่เราอาจสังเกตไม่เห็น เมื่อมีการพัฒนาขึ้นจะทำให้ตามัว ถ้าเลนส์ตาทั้งหมดเป็นสีขาวจะเรียกว่า “ต้อกระจกสุก” ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการมองอย่างมาก ไม่แนะนำให้รอจนต้อสุกแล้วค่อยผ่า... 30 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 5 และตอนจบ โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ตกขาวที่สตรีในวัยสาวถึงวัยเจริญพันธุ์มี ไม่ว่ามากหรือน้อย ควรถือว่าเป็นปกติไว้ก่อน ถ้าหากไม่มีกลิ่น อาการคัน หรือสีสันผิดปกติดูคล้ายหนอง เช่น สีออกเขียว ออกเหลืองหรือมีเลือดปน (ดำๆแดงๆ) เพราะในครึ่งแรกของรอบเดือน (ก่อนไข่ตก) นั้น ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว จะทำให้มูกปากมดลูกมีปริมาณมาก ใส และเหนียว (ยืดได้ยาว) มากขึ้นเรื่อยๆ... 30 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 34 : สภาการพยาบาลไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อผลักดันให้มีองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย... 29 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาการจัดทำโครงการรณรงค์ลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง... 29 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 12 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแพทย์ (Radiation oncologist) เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้รังสีประเภทไอออนไนซ์ (Ionizing radiation) ซึ่งเป็นรังสีที่ใช้ตรวจและรักษาโรค เป็นแพทย์ที่ภายหลังจบเป็นแพทย์ทั่วไปแล้ว จะเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อีก 3 ปี... 28 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดหมูระบาดในตะวันออกกลาง โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีคนไข้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ประเทศอิสราเอล ถึง 3 ราย และผู้ติดเชื้ออีกอย่างน้อย 4 ราย ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาจากไข้หวัดใหญ่นี้ ทำให้ผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น 21 ราย และผู้ติดเชื้อทั่วปาเลสไตน์ไม่ต่ำกว่า 600 ราย... 28 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาอาการหอบหืดในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์นั้น จะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อย อย่างการรักษาในเด็ก แพทย์มักจ่ายยา Inhaled corticosteroids โดยมีระยะทดลองใช้ยาประมาณ 4-6 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้ผลก็จะหยุดใช้ เพราะ Inhaled corticosteroids อาจทำให้การเจริญเติบโตในเด็กช้าลงได้... 27 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยา Inhaled corticosteroids เป็นยาที่ใช้รักษาอาการหอบหืดระยะยาว เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการอักเสบและการบวมซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหอบหืด เป็นยาที่ต้องใช้ทุกวันเพื่อลดความรุนแรงของอาการและความถี่ในการเกิดอาการ... 26 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 33 : นางผดุงครรภ์ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นางผดุงครรภ์ (Mid-wife) [หมอตำแยในบริบทของไทย] คือนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ ที่ให้การดูแลครรภ์ก่อนคลอด (Prenatal care) แก่สตรีตั้งครรภ์ ดูแลทารกระหว่างกระบวนการคลอด (Birthing process) และช่วยดูแลทั้งทารกและมารดาหลังคลอด (Postpartum care) โดยทั่วไป นางผดุงครรภ์ ให้บริการระหว่างการตั้งครรภ์ตามปรกติและการคลอดตามปรกติ... 26 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ฟาสต์ฟู้ดบ่อย เสี่ยงโรคหอบหืด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การวินิจฉัยโรค นอกจากใช้การตรวจทางกายภาพ (Physical Exam) ว่า มีอาการหายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาด น้ำมูกไหล ช่องจมูกบวม ฯลฯ แล้ว อาจทำการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบสมรรถภาพปอด ด้วยการใช้ข้อบ่งชี้ในการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ซึ่งเป็นการวัดปริมาณอากาศที่คนนั้นๆ สามารถหายใจเข้าและหายใจออก... 25 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา : ตอนที่ 2 ตาบอด ตาเห็นเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเด็กอายุ 1 – 14 ปี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุ เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2555 แพทย์หญิงขวัญใจ วงศกิตติรักษ์และคณะ ได้เสนองานวิจัยเรื่องนี้ โดยการสำรวจภาวะโรคตาในเด็กอายุ 1 – 14 ปี จำนวน 2,743 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง เมื่อปี 2549 – 2550 พบว่า... 24 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 32 : พยาบาลนักปฏิบัติ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พยาลบาลนักปฏิบัติ (Nurse Practitioner : NP) ก็คล้ายกับผู้ช่วยแพทย์ (Physician assistant : PA) ที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุมของแพทย์ ในการบำบัดรักษาทั้งร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) โดยทั่วไป NP มีคุณสมบัติของพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน (Registered nurse : RN) อยู่แล้ว... 24 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Resilience ล้มได้ ลุกให้ไว (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน การออกกําลังกายของผู้ป่วยต้อหิน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ใบรับรองแพทย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน เรื่องทั่วไของโรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
กัดฟัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom