Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 38 : ส่วนประกอบอื่นของหน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ บริเวณสำคัญในหน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) คือสถานีพยาบาล ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการบริหารจัดการ อาทิ การเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย และบันทึกของพยาบาล (Nurse chart) สำหรับแพทย์ตรวจสอบและเขียนใบสั่ง 7 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี วัยเจริญพันธุ์ในสตรีนั้น หากหมายถึงช่วงอายุที่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้งครรภ์ล่ะก็ เริ่มต้นเมื่อมีไข่ตกออกมาจากรังไข่ได้ครับ ซึ่งก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับวัยสาวนั่นเอง (8-14 ปี) แต่ในบางครั้งก็อาจมีไข่ตก นำมาก่อนการมีประจำเดือนครั้งแรกได้หลายเดือนถึงหลายปี ดังจะเห็นได้จากกรณีที่มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีเด็กหญิงอายุเพียง 6 ขวบก็ตั้งครรภ์ได้แล้ว 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล มุมระบายน้ำในตา หรือที่เรียกว่า Drainage angle เป็นจุดที่ม่านตาส่วนที่เป็นสี (Iris) มาบรรจบกับส่วนตาขาว (Sclera) เป็นจุดที่ของเหลวในตาไหลผ่านได้ หากเกิดการอุดตันของมุมระบายน้ำนี้ จะทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อหินแบ่งเป็น 2 ชนิด หลักๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด ต้อหินมุมเปิด (Open-angle glaucoma : OAG) หรืออาจเรียกว่า ต้อหินแบบเรื้อรัง (Chronic glaucoma) เป็นต้อหินชนิดที่พบมากที่สุด มีประมาณร้อยละ 90 ของต้อหินที่เป็น และมีชาวอเมริกันถึง 3 ล้านคนที่เป็นต้อหินชนิดนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 37 : หน่วยงานดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หน่วยงานดูแลผู้ป่วย (Patient-care unit : PCU) เป็นการรวมหน้าที่งานภายใต้การดูแลของผู้จัดการหน่วยงาน (อาทิ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช หอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit : ICU) แผนกฉุกเฉิน ฯลฯ) ซึ่งมักจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ และรับผิดชอบเรื่องคุณภาพของการพยาบาลผู้ป่วย ควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือง กำหนดตารางเวร เป็นต้น 5 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง - ตอนที่ 13 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เดิมตามที่ตั้งใจไว้ คือ จะเล่าต่อว่า เมื่อมีแพทย์รักษาโรคมะเร็งหลากหลายสาขา แพทย์รักษามะเร็งจะทำงานกันอย่างไร? แต่พอดีหลานสาววัยรุ่น เกิดสงสัยว่า ใส่ยกทรงแบบมีโครงเหล็กแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหม ดิฉันจึงคิดว่า เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะ ไว้สัปดาห์ต่อไป ค่อยคุยกันเรื่องวิธี/ขั้นตอนการทำงานของแพทย์โรคมะเร็ง 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ด้วยเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์โรคต้อหิน (Glaucoma) ของสหรัฐอเมริกา สถาบันสายตาแห่งชาติ (National Eye Institute : NEI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health : NIH ) ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันที่มีความเสี่ยงในการเป็นต้อหิน ให้ทำการตรวจตาอย่างละเอียดและแนะนำให้ทำการตรวจทุก 1 - 2 ปี ด้วย 4 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เตือนภัย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ เตือนว่า ในอีก 1 เดือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H2N3 อาจจะติดมากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากที่ผ่าเอาเลนส์ธรรมชาติ (Natural lens) ออก มักจะมีการใส่เลนส์ “แก้วตาเทียม” (Intraocular lens = IOL) แทน โดยเลนส์แก้วตาเทียมเป็นเลนส์พลาสติกใส และจะติดอยู่ที่ตาเป็นการถาวร ช่วยให้แสงตกกระทบจอรับภาพดีขึ้น 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 36 : การจัดโครงสร้างดูแลผู้ป่วย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย สามารถแบ่งเป็น 2 วิธี กล่าวคือ วิธีแรกเน้นเรื่องงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized work) อาทิ การพยาบาลรังสีรักษา (Radiation therapy) หรือบริการสภาพแวดล้อม 2 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ต้อผ่าตัดกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การตรวจหาต้อกระจกอาจทำได้โดยการตรวจตาอย่างละเอียดซึ่งรวมถึง : การวัดระดับสายตา (Visual acuity test = VA) เป็นการวัดระดับสายตาตามระยะทางใกล้ไกลโดยการอ่านแผ่นทดสอบ (Eye chart) 1 กุมภาพันธ์ 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Vision 2020 = The right to sight โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต สโลแกนอันนี้เป็นขององค์การอนามัยโลก ที่ตั้งเป้าไว้ว่า ประชากรทุกคนในโลกในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ควรมีสายตาเป็น 20/20 (ค่าของสายตาปกติ) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 35 : ระบบการให้บริการพยาบาล โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การให้บริการพยาบาลมีอยู่หลายระบบ รูปแบบที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือการพยาบาลตามกรณี (Case nursing) ในระบบนี้ พยาบาลจะวางแผนและบริการการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งเป็นวิธีการยอดนิยมใน 30 ปีที่ผ่านมา และยังคงดำเนินอยู่ในสถาบันพยาบาลหลายแห่งในปัจจุบัน แต่ผู้ป่วยจะพบพยาบาลไม่ซ้ำหน้าในแต่ละกะ (Shift) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการโดยทั่วไปของต้อกระจกรวมถึง : ตามีความไวต่อแสงจ้า เห็นภาพไม่ชัด มัวเป็นหมอก คลุมเครือ เห็นเป็นฝ้า (Filmy vision) 31 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ต้อกระจกอาจเกิดในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง แต่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ต้อกระจกอาจจะเป็นจุดเล็กๆ ที่เราอาจสังเกตไม่เห็น เมื่อมีการพัฒนาขึ้นจะทำให้ตามัว ถ้าเลนส์ตาทั้งหมดเป็นสีขาวจะเรียกว่า “ต้อกระจกสุก” ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการมองอย่างมาก ไม่แนะนำให้รอจนต้อสุกแล้วค่อยผ่า... 30 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เรื่องเฉพาะสตรี...วัยสาว ตอนที่ 5 และตอนจบ โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี ตกขาวที่สตรีในวัยสาวถึงวัยเจริญพันธุ์มี ไม่ว่ามากหรือน้อย ควรถือว่าเป็นปกติไว้ก่อน ถ้าหากไม่มีกลิ่น อาการคัน หรือสีสันผิดปกติดูคล้ายหนอง เช่น สีออกเขียว ออกเหลืองหรือมีเลือดปน (ดำๆแดงๆ) เพราะในครึ่งแรกของรอบเดือน (ก่อนไข่ตก) นั้น ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว จะทำให้มูกปากมดลูกมีปริมาณมาก ใส และเหนียว (ยืดได้ยาว) มากขึ้นเรื่อยๆ... 30 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล จากมุมมองของผู้บริหาร<br/>ตอนที่ 34 : สภาการพยาบาลไทย โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อผลักดันให้มีองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย... 29 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ผ่าตัดต้อกระจก หนึ่งหมื่นราย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและพัฒนาการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาการจัดทำโครงการรณรงค์ลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง... 29 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษามะเร็ง ตอนที่ 12 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแพทย์ (Radiation oncologist) เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้รังสีประเภทไอออนไนซ์ (Ionizing radiation) ซึ่งเป็นรังสีที่ใช้ตรวจและรักษาโรค เป็นแพทย์ที่ภายหลังจบเป็นแพทย์ทั่วไปแล้ว จะเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อีก 3 ปี... 28 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ไข้หวัดหมูระบาดในตะวันออกกลาง โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีคนไข้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ประเทศอิสราเอล ถึง 3 ราย และผู้ติดเชื้ออีกอย่างน้อย 4 ราย ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาจากไข้หวัดใหญ่นี้ ทำให้ผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น 21 ราย และผู้ติดเชื้อทั่วปาเลสไตน์ไม่ต่ำกว่า 600 ราย... 28 มกราคม 2013 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน faluk2520 Bright27 Umpilanoo
Frame Bottom