Frame Top
เว็บบอร์ด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 135 : การวิเคราะห์งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ผู้จัดการ และผู้ลงทุนในโรงพยาบาล ต้องการจะทราบถึงผลประกอบการของโรงพยาบาล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้ให้กู้เงินก็ต้องการทราบว่า โรงพยาบาลจะสามารถคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้หรือไม่? กรมสรรพากรก็ต้องการทราบภาษีที่จะได้รับชำระจากโรงพยาบาลเอกชน กระทรวงสาธารณสุขต้องการประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาลรัฐ ฯลฯ 16 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยหรือคนทั่วไปมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติหรือไม่ การตรวจไขมันในเลือดก็ดูจะตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตามที่คิดครับ ผมพบปัญหาที่ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน มิฉะนั้นการตรวจวัดระดับไขมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่อาจก่อให้เกิดโทษด้วย ลองติดตามดูครับ 15 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นเสียงความเข้มสูง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ คลื่นเสียงที่คนเราสามารถได้ยิน(Audiofrequency)จะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ 20-20,000 Hz ซึ่งถ้าสูงกว่านี้ เราจะไม่ไดยิน เรียกว่า อัลตราซาวด์ (Ultrasound) โดยเป็นคลื่นเสียงที่อยู่ในช่วงสูงกว่า 20 KHz โดยสูงไปจนถึงระดับเป็น GHz 14 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 134 : งบการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ โรงพยาบาลจัดทำงบการเงิน 3 งบ โดยที่งบที่ 1 เรียกว่า “งบดุล” (Balance sheet) ซึ่งคล้ายกับการถ่ายภาพ ของโรงพยาบาล ณ จุดหนึ่งของเวลา อันแสดงสถานะวันสุดท้ายของการปิดรอบบัญชี เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นการรายงานเป็นตัวเงินของทรัพย์สินที่โรงพยาบาลซื้อมา และแหล่งที่โรงพยาบาลได้เงินมาเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 13 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 133 : พื้นฐานและกรอบการบัญชี โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ พื้นฐานของบัญชี สามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ : ทรัพย์สิน (Assets) = หนี้สิน (Liabilities) + ทุน (Equity) ทรัพย์สิน คือสิ่งของทุกอย่างที่มีมูลค่า ซึ่งโรงพยาบาลเป็นเจ้าของ อันได้แก่ เงินสด (หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด) เงินลงทุนที่อื่น ลูกหนี้ (Accounts receivable) และสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) 9 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography : EEG) โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่แพทย์ก็จะส่งตรวจ EEG เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคลมชัก อย่างไรก็ตาม การตรวจ EEG มีข้อจำกัด คือ เครื่องมือดังกล่าวมีน้อยมากในสถานพยาบาลต่างๆ ทำให้แพทย์ไม่สามารถส่งตรวจได้ หรือการแปลผลก็ยุ่งยาก ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจ ความร่วมมือของผู้ป่วยในระหว่างการตรวจต้องนอนนิ่งๆไม่ควรขยับไปมา... 8 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นวิทยุ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็ง คือ ผ่าตัด รังสีรักษา และยาเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้แพทย์มีความรู้ต่างๆมากขึ้น จึงได้มีการนำคลื่นวิทยุ (Radio frequency) หรือ ย่อว่า อาร์เอฟ(RF) มาใช้รักษาโรคมะเร็ง 7 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 132 : การบริหารการเงิน โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แผนกบัญชีและการเงินของโรงพยาบาล รับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางบัญชีและบริการทางการเงินในโรงพยาบาล ซึ่งรวมทั้งการสร้างความมั่นใจในเรื่องการบันทึกรายการบัญชีที่ทันกาล (Up-to-date) และถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ตลอดจนการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 6 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้ได้สุขภาพ ตอนที่ 2 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ยำสาหร่ายทะเลเกาะยอ เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองเกาะยอ 100 ปี มาแล้ว ใช้สาหร่ายผมนาง ที่มีชื่อว่า กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) ซึ่งหาได้ง่ายๆ รอบเกาะยอ แหล่งต้นตำหรับอาหารนี้ ในธรรมชาติสาหร่ายผมนางจะอยู่บริเวณน้ำขึ้น – น้ำลง บริเวณใต้น้ำตลอดเวลา เกาะอยู่กับวัสดุในน้ำ เช่น เปลือกหอย กรวดทราย หิน ขนาดเล็ก ๆ เชือก อวน ปะการัง และหินโสโครก 5 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจระดับกรดยูริค โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ป่วยโรคระบบประสาทโดยเฉพาะโรคอัมพาต แพทย์ผู้ดูแลจะส่งตรวจระดับกรดยูริค เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด (atherosclerosis) ความเข้าใจผิดของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่พบบ่อยมากในการตรวจวัดระดับกรดยูริค คือ การตรวจพบระดับกรดยูริคที่สูงกว่าปกติ (2.5-7 หน่วย) หมายความว่าเป็นโรคเก๊าต์ 4 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน 64: เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิต้านทานหรือภูมิแพ้ เราพบว่าเยื่อบุตา/เยื่อตา เป็นเนื้อเยื่อที่มีระบบภูมิต้านทานที่ซับซ้อน (complex muscosal : mmune defence) จากการที่ตัวเยื่อบุตาประกอบด้วย สารต้านการอักเสบในน้ำตา ได้แก่ immunoglobulin มีเซลล์ที่เรียกกันว่า dendritic cells (Langerhans) , lymphocyte เม็ดเลือดขาว (polymorph , plasma และ mast cell) อีกทั้งเยื่อบุตายังมีน้ำเหลือง (lymphatic vessel) ซึ่งจะช่วยจับสิ่งต่างๆ หรือปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดจากภูมิแพ้ให้ถูกขจัดไปทางน้ำเหลือง โดยสรุปปฏิกิริยาภูมิแพ 3 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาอะม็อกซิซิลลินที่พบ ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นผื่น ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย นอกจากนี้ยังมีอาการข้างเคียงที่ไม่ค่อยพบ เช่น จิตใจเปลี่ยนแปลง (Mental changes) ปวดศีรษะเล็กน้อย นอนไม่หลับ (Insomnia) สับสน (Confusion) กระวนกระวาย (Anxiety) ไวต่อแสงและเสียง 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 131 : การบริหารวงจรรายได้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ประสิทธิภาพของวงจรรายได้ (Revenue cycle) หรือขั้นตอนการเก็บเงิน นับวันจะทวีความสำคัญต่อกำไร-ขาดทุนของโรงพยาบาล ดังนั้น ผู้บริหารโรงพยาบาล จึงหาหนทางที่จะปรับปรุงปฏิบัติการในด้านนี้ การบริหารวงจรรายได้ เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานการทั้งการแพทย์และการบริหารที่ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการผู้ป่วย 2 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคซิฟิลิส คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในอดีต ปัจจุบันพบได้แต่ไม่บ่อยเท่าในอดีต เนื่องจากโรคนี้ในระยะยาวจะส่งผลต่อระบบประสาทได้ ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น วิงเวียนศีรษะ หูไม่ได้ยิน หรืออัมพาตในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี แพทย์ก็อาจส่งตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือไม่ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ดื้อยาอะม็อกซิซิลลิน เพราะสิว (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษ ว่า โรงพยาบาลเซ็นทรัลแมนเชสเตอร์พบเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งจนทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วราว 16 คน ซึ่งกรณีดังกล่าวมาจากการใช้ยาเกินความจำเป็นโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ 1 เมษายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การรักษาโรคมะเร็งด้วยด้วยความเย็น (Cryotherapy หรือ Cryosurgery หรือ Cryoablation) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิธีรักษาโรคมะเร็ง นอกจากด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และ/หรือยาเคมีบำบัดแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่นำมาใช้รักษามะเร็งได้ เพียงแต่วิธีเหล่านั้น มีข้อจำกัดทางการรักษามากกว่า ที่สำคัญ คือ ใช้รักษาได้เฉพาะบางลักษณะของโรคมะเร็ง... 31 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 130 : การบริหารบัญชีลูกหนี้ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ จำนวนเงินสำหรับค่าบริการทั้งหมด (Revenue) รวมทั้ง ค่าบริการวิชาชีพ (Professional fee) หักด้วยเงินที่ได้รับชำระ (Cash Receipts) แล้ว เรียกว่า บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) เมื่อได้มีการขอเบิกจ่าย (Claim) ต้องมีการตั้งบัญชีลูกหนี้ ในบัญชีของโรงพยาบาล และเมื่อได้รับการขอเบิกจ่าย กองทุนของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประกันสุขภาพ ก็เริ่มกระบวนการตรวจสอบ 30 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แคลเซียม อาหารเสริมน่าคิด (ตอนที่ 5 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การกินแคลเซียมเสริมที่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดโรคหัวใจได้ โดยเฉพาะในผู้ชาย เพราะจากการวิจัยของ Sabine Rohrmann, PhD ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยซูริช (University of Zurich) ที่ทำการติดตามผู้ชายและผู้หญิงเกือบ 24,000 คน เป็นระยะเวลา 11 ปี พบว่า คนที่กินแคลเซียมเสริมมีโอกาสในการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้กิน... 29 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) :ตอน หรอยแบบใต้…ได้สุขภาพตอนที่ 1 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารของภาคใต้จึงมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่น ๆ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์อยู่ติดทะเลทั้งสองด้านมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ 29 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอน: การส่งตรวจเอมอาร์ไอสมอง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอมอาร์ไอนั้น เป็นการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมอย่างหนึ่ง โดยเป็นการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เพื่อให้เห็นว่าสมองหรืออวัยวะที่ตรวจนั้นมีรูปร่างอย่างไร ผิดปกติหรือไม่ ผิดปกติตรงไหน และสิ่งผิดปกตินั้นน่าจะเป็นอะไร... 28 มีนาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน Thyroid diet (อาหารสำหรับสุขภาพ Thyroid) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ผลของรังสีรักษาในเนื้องอกพังผืดชนิดรุกรานรุนแรง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User โรคเกลียดเสียง: ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 201: การสะกดจิต (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
ไทฟอยด์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Timlai_ju May1901 sunreban2014
Frame Bottom