Frame Top
เว็บบอร์ด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 20 : ประเด็นความต้องการทางเพศ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือนิตยสาร ตลอจนเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมชั้น มักจะพูดถึงหรือสร้างภาพ (Portray) เรื่องเพศ (Sex) ในทำนองที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะกระตุ้นและส่งเสริมให้วัยรุ่น (Adolescent) ได้ลองร่วมเพศ (Sexual intercourse) ก่อนที่วัยรุ่นจะมีความพร้อมทางอารมณ์ด้วยซ้ำ... 3 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 6 : อยากพบหมอคนเดิม โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด เมื่อมีอาการเจ็บป่วยทุกคนก็ต้องการพบหมอที่ตนเองไว้ใจมากที่สุด หรือไม่ก็เป็นหมอที่มีคนแนะนำให้รักษา ไม่ว่าจะอยู่ไกล ไปลำบากแค่ไหนก็จะต้องหาหนทางไปพบหมอคนนั้นให้ได้ จริงแล้วการรักษาที่เหมาะสมนั้นควรรักษาใกล้บ้านมากที่สุด... 2 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การรักษาอย่างอื่นที่ทำได้ก็คือ การรักษาตามอาการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งต้องอาศัยทีมจากหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น แพทย์ (Physicians) เภสัชกร (Pharmacists) นักกายภาพบำบัด (Physical therapists) นักแก้ไขการพูด (Speech therapists) นักโภชนาการ (Nutritionists) และพยาบาลผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและสบายตัวเท่าที่จะทำได้... 1 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การฝึกพยาบาลให้สามารถส่องกล้องตรวจลำไส้ได้ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลจากการที่ทุกประเทศขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารที่เป็นผู้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งด้วยอายุจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่องค์กรทางการแพทย์ทุกองค์กรมีความเห็นตรงกันว่า บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกๆ 5 ปี... 1 กันยายน 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 19 : ประเด็นความขัดแย้งในใจ โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ วัยรุ่น (Adolescent) เป็น “รอยต่อ” ของช่วงอายุที่ละทิ้งร่างกายและจิตใจของเด็ก แล้วเริ่มรับช่วงร่างกายและจิตใจของผู้ใหญ่ วัย “เจริญพันธุ์” (Puberty) นี้ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Dramatic) ทั้งในโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคิด บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม... 31 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ALS เป็นโรคที่ยากต่อการวิเคราะห์โรค เพราะมีหลายโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคนี้ เช่น โรคเอดส์ (Human immunodeficiency virus = HIV) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดพบได้น้อย (Human T-cell leukemia virus = HTLV) โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (Polio West Nile virus) และโรคไลม์ (Lyme disease) จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการทดสอบเพียงอย่างเดียวที่ใช้วิเคราะห์โรคนี้ได้ ต้องอาศัยการตรวจหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโรคนี้ ซึ่งได้แก่... 31 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร จากการนำผลไม้ไทยมาวิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) พบว่าผลไม้ส่วนใหญ่มีน้ำตาล 3 ชนิด คือ ฟรุ๊กโตส กลูโคส และซูโครส ผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาล จึงจำเป็นต้องควบคุมน้ำตาลที่เรียกว่า กลูโคส ในขณะเดียวกัน น้ำตาลฟรุ๊กโตสสามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยไม่ต้องใช้อินสุลิน ฉะนั้นการพิจาณาเลือกรับประทานผลไม้สำหรับผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล ควรเลือกผลไม้ที่มีฟรุ๊กโตสมากกว่า กลูโคสและซูโครส 30 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรค ALS หรือ โรค Amyotrophic lateral sclerosis มีชื่อเรียกได้อีกหลายชื่อ ได้แก่ Motor neurone disease (MND) หรือ Charcot disease หรือ Lou Gehrig's Disease... 30 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อะไรกัน ALS ? (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เทรนด์บอกบุญแบบไฮเทคโดยเอาน้ำแข็งในถังราดหัวที่คนทั่วโลกที่เรียกว่า “Ice Bucket Challenge” ได้ลามมาถึงคนดังในประเทศไทยแล้ว โดยเป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS หรือ ALS Association ซึ่งแคมเปญนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม 29 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 5 ปรับขึ้นปรับลง โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยมาก ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาโรคความดันโลหิตสูง เมื่อตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงแพทย์ก็จะตรวจหาสาเหตุว่าเกิดจากโรคไต โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อและอื่นๆ ซึ่งในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วมักไม่พบสาเหตุอื่นๆ คือ เกิดขึ้นเองเนื่องจากอายุที่มากขึ้น มีการแข็งตัวของหลอดเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคความดันโลหิตสูงจะมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หรือหนักศีรษะ เมื่อไม่มีอาการดังกล่าวแล้วจึงไม่ทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง ดังตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้... 29 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตามัว (Blurred vision) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตามัว สายตาหรือการมองเห็นลดลง ตลอดจนมองไม่ชัด เป็นอาการที่สำคัญอันหนึ่งทางจักษุวิทยา มีทั้งที่เป็นโรคตา โรคของสมอง และบางอย่างไม่ใช่โรค โดยมีสาเหตุหลักอยู่ 4 ประการ... 28 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 18 : พัฒนาการการเคลื่อนไหวในวัยรุ่น (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สังคมอเมริกัน ได้สนับสนุนกิจกรรมทางร่างกายสำหรับสาววัยรุ่น กล่าวคือการมีส่วนร่วมในกีฬาที่มีการแข่งขัน (Competitive) และไม่มีการแข่งขัน (Non-competitive) หลังการผ่านกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ (Discrimination) บนพื้นฐานของเพศ (Gender) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางได้เพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร สำหรับโปรแกรมกีฬาสตรี ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผลกระทบต่อวัยรุ่นโดยงตรง... 27 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 4 ผมอยากตาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “คุณหมอครับ ผมอยากตาย เพราะผมลำบากเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ ทำงานก็ไม่ได้ ผมกลายเป็นภาระของคนทั้งบ้าน” ผมได้รับฟังคำพูดของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยรายนี้อายุเพียง 46 ปี เริ่มเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่อายุ 40 ปี ช่วงแรกของการรักษาอาการดีขึ้นมาก จนเกือบปกติ ต่อมาหลังจากนั้น 3 ปีอาการก็เริ่มทรุดลง ผู้ป่วยจึงปรับยาเพิ่มขึ้นเอง โดยไม่ได้ปรึกษาหมอ... 26 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: เนื้อแดง และเนื้อแปรรูปกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เนื้อแดง คือ เนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (เช่น เนื้อ หมู วัว ควาย แพะ แกะ กวาง ฯลฯ) ซึ่งจะมีธาตุเหล็กในรูปแบบของสารเคมีที่เรียกว่า Myoglobin ที่ทำให้เนื้อมีสีออกสีแดง และเมื่อถูกปรุงให้สุก หรือแปรรูปซึ่งเมื่อบริโภค จะมีสารเคมีที่เรียกว่า Heterocyclic amines ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติก่อการระคายอักเสบของเยื่อเมือกบุทางเดินอาหารและเป็นสารก่อมะเร็ง โดยทฤษฎี เมื่อบริโภคเนื้อแดง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่... 25 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2 <br/> จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 17 : พัฒนาการการเคลื่อนไหวในวัยรุ่น (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เด็กชายและเด็กหญิงมีความสามารถทางร่างกายเกือบเท่ากันจนถึงวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) หลังจากนั้น หนุ่มวัยรุ่นเริ่มเพิ่มขีดความสามารถ เมื่อมีสดทอบกิจกรรมที่อาศัยกล้ามเนื้อใหญ่ (Large muscle) ในขณะที่ทักษะสาววัยรุ่น เริ่มอยู่ตัว (Level off) หรือลดลงด้วยซ้ำ ความแตกต่างทางเพศดังกล่าว บางส่วนอธิบายได้ในทางชีวภาพ (Biological)... 24 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)ตอน: คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงสุขภาพของผลไม้ไทย โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ปัจจุบันปัญหาเรื่องโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะมีสุขภาพดีต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ในสหรัฐอเมริกามีการแนะนำให้บริโภคผลไม้วันละ 2 ½ ถ้วย เนื่องจากในผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่เหมาะสมมีประโยชน์ รวมถึงสารพฤกษเคมีต่างๆ... 23 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
บอกเล่าเก้าสิบ ตอนที่ 3 พ่อช่วยผมด้วย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า “พ่อครับ ผมปวดศีรษะมากครับ ผมทนไม่ไหวแล้ว พ่อช่วยผมด้วย ผมจะตายแล้วครับ” คำพูดนี้เป็นคำพูดหรือร้องขอของผู้ป่วยชายอายุ 18 ปี ต่อพ่อซึ่งเป็นผู้พาลูกมาหาหมอ เมื่อพ่อได้ยินลูกพูดดังนั้นก็รีบบอกคนขับรถแท็กซี่ให้เลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผู้ป่วยรายนี้เป็นเด็กหนุ่ม เป็นโรคเนื้องอกสมองและมีภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง (hydrocephalus) โดยเริ่มรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่งกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท แต่ทางพ่อต้องการพามารักษาที่โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์... 22 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด (ตอนที่ 2 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุของอาการท้องอืดที่ผิดปกติ ได้แก่ ท้องมาน (Ascites) หรือมีก้อนเนื้อในช่องท้อง เช่น มะเร็งที่รังไข่ ที่ตับ ที่มดลูก และที่ท้อง มีภาวะลำไส้ใหญ่พอง (Megacolon) เนื่องจากโรคบางอย่าง เช่น โรคพยาธิหรือโรคชากาส (Chagas disease)... 22 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตัวจี๊ดขึ้นตา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ตัวจี๊ด(Gnathostoma) เป็นพยาธิตัวกลมที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์มีกระดูกสันหลัง (vertebrate) วงจรชีวิตของมันค้นพบโดย ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง และ ศ.นพ.เฉลิม พรมมาศ พบว่าที่อยู่ที่แท้จริงของมัน (definite host) ที่มันอาศัยเจริญและแพร่พันธุ์ได้ คือ แมว สุนัข สิงโต เสือ เป็ด ไก่ กบ งู ปลาน้ำจืด นก ฯลฯ 21 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ท้องอืด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ท้องอืดเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป ตั้งแต่เกิดมาคงไม่มีใครแย้งว่าไม่เคยมีอาการท้องอืดอย่างแน่นอน เพราะแม้แต่เด็กทารกตัวน้อยๆ คุณแม่ยังต้องเอามหาหิงค์มาทาท้องเพื่อลดอาการท้องอืด นอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกัน 1 ใน 10 คน ที่ยอมรับว่าตัวเองท้องอืดอยู่เป็นประจำ... 21 สิงหาคม 2014 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 191: โลกของการฝัน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
ถึงเวลากระดูกทำลายตัวเอง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน ภาวะตาที่มีความเสี่ยงต่อ Alzheimer โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ทำไมแพทย์ไทยจึงลาออก จะแก้ได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งตับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน toneny.wasanchai torpasumai v007
Frame Bottom