Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

เต้านมชาย
มะเร็งเต้านมชาย (Male breast cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มะเร็งเต้านม (Breast cancer) ผู้ชายมีนม ผู้ชายมีเต้านม เต้านมโตในผู้ชาย หรือ ไกเนโคมาสเตีย (Gynecomastia) การตรวจภาพรังสีเต้านม แมมโมแกรม (Mammogram) ก้อนในเต้านม (Breast mass) เจ็บเต้านม (Br ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน v007 Mabuab
Frame Bottom