Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

อวัยวะเพศหญิง
การวางแผนครอบครัว (Family planning)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... ไร? การวางแผนครอบครัว (Family planning) คือ การที่คู่สามีและภรรยามีการร่วมปรึกษา หารือกัน วางแผนเกี่ยวกับความถี่ หรือห่างของการมีบุตรของครอบครัว โดยอาจใช้วิธีทางธรรม ชาติ หรือมีการใช้ยา หรืออุปกรณ์ต ...
ซิฟิลิส (Syphilis)
โดย นพ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
... linkify %} บทนำ โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งซึ่งสามารถรักษาให้หายขาด ได้ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวอาจแสดงอาการในหลายระบบของร่างกายเช่น ทางระบบประ สาท ผิวหนัง ตา กระด ...
ผื่นอวัยวะเพศ (Genital rash)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ือ จากการติดเชื้อโรค และจากโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สาเหตุจากการติดเชื้อ ที่พบบ่อย คือ จากเชื้อไวรัส ที่พบบ่อย เช่น โรคเริม (พบเป็นสาเหตุได้บ่อยที่สุด) จากแบคทีเรีย เช่น โรคซิฟิลิส ...
หูด (Warts)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... women) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} โรคหูดคืออะไร? มีสาเหตุจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม? หูด หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า วอร์ท (Warts) คือ โรคติดเชื้อของผ ...
อวัยวะเพศภายในสตรี: กายวิภาคอวัยวะเพศภายในสตรี (Anatomy of female internal genitalia) / สรีรวิทยาอวัยวะเพศภายในสตรี (Physiology of female internal genitalia)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... cle_content %}{% linkify %} อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ภายในของสตรีมีอะไรบ้าง? อวัยวะซึ่งอยู่ในระบบนี้ ได้แก่ ช่องคลอด (Vagina) คอมดลูก (บางตำราเรียกว่าปากมดลูก) (Uterine cervix) ...
หนองใน (Gonorrhea)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เจศฏา ถิ่นคำรพ
... ชื้น และที่อบอุ่นของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตั้งแต่ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก ท่อปัสสาวะ (ทั้งหญิงและชาย) นอก จากนี้ยังสามารถเจริญในที่อื่นๆได้ เช่น เยื่อบุช่องปาก คอ ตา ทวารหนัก เป็นต้น ในอเมริกา มีการประ ...
เริมที่อวัยวะเพศ (Genital herpes)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
... ริม (Herpes simplex) เอดส์ (AIDS) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: HIV infection) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} เริมที่อวัยวะเพศคืออะไร? โรคเริมที่เกิดบร ...
อวัยวะเพศภายนอกสตรี: กายวิภาคอวัยวะเพศภายนอกสตรี (Anatomy of female external genitalia) / สรีรวิทยาอวัยวะเพศภายนอกสตรี (Physiology of female external genitalia)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... แคมใหญ่ (Labia majora) แคมเล็ก (Labia minora) ต่อมบาโธลิน (Bartholin’s gland) คลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน (Clitoris) ฝีเย็บ (Perineum) รูเปิดท่อปัสสาวะ (Urethra)   ...
การคุมกำเนิด (Contraception)
โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา
... ated %} {% block article_content %}{% linkify %} การคุมกำเนิดคืออะไร? การคุมกำเนิดหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ (Contraception) คือ การป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยมีกลไกในการป้องกันการตั้ ...
หนองในเทียม (Chlamydia infection)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
... ามัยเดีย ทราโคมาทิส (Chlamydia tra chomatis) โรคหนองในเทียมมักจะไม่ปรากฏอาการให้เห็นอย่างชัดเจน แต่มักจะก่อให้เกิดการทำลายระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงอย่างมาก จนอาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก ในผู้ ชายอาก ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน NatpatVic tor.tun.16 speed451 laislovelovezoo
Frame Bottom