Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

อวัยวะเพศหญิง
การคุมกำเนิด (Contraception)
โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา
... องตัวอ่อนในโพรงมดลูก ประเภทของการคุมกำเนิดมีอะไรบ้าง? วิธีการคุมกำเนิดมีมากมายหลายชนิด สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภท ทั้งนี้ ในที่นี้แบ่งตามระยะเวลาในการคุมกำเนิด โด ...
การวางแผนครอบครัว (Family planning)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... ไร? การวางแผนครอบครัว (Family planning) คือ การที่คู่สามีและภรรยามีการร่วมปรึกษา หารือกัน วางแผนเกี่ยวกับความถี่ หรือห่างของการมีบุตรของครอบครัว โดยอาจใช้วิธีทางธรรม ชาติ หรือมีการใช้ยา หรืออุปกรณ์ต ...
ซิฟิลิส (Syphilis)
โดย นพ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
... ์ได้ด้วย ส่งผลให้ทารกมีภาวะซิฟิลิสแต่กำเนิดได้ โรคซิฟิลิสมีสาเหตุจากอะไร? โรคซิฟิลิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ ทริปโปนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum) มีลักษณะคล้ายเกลียวสว่าน (Spiroche ...
ผื่นอวัยวะเพศ (Genital rash)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ือ จากการติดเชื้อโรค และจากโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สาเหตุจากการติดเชื้อ ที่พบบ่อย คือ จากเชื้อไวรัส ที่พบบ่อย เช่น โรคเริม (พบเป็นสาเหตุได้บ่อยที่สุด) จากแบคทีเรีย เช่น โรคซิฟิลิส ...
หูด (Warts)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ่อบุสายเสียง เป็นต้น)ที่เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เอชพีวี (HPV หรือ Human papilloma virus) ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้มีมากกว่า 100 ชนิดย่อย โดยแต่ละชนิดย่อยใช้ตัวเลขในการเรียกชื่อ เช่น เอชพีวี 1 (HPV1) เอชพีวี ...
อวัยวะเพศภายในสตรี: กายวิภาคอวัยวะเพศภายในสตรี (Anatomy of female internal genitalia) / สรีรวิทยาอวัยวะเพศภายในสตรี (Physiology of female internal genitalia)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... cle_content %}{% linkify %} อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ภายในของสตรีมีอะไรบ้าง? อวัยวะซึ่งอยู่ในระบบนี้ ได้แก่ ช่องคลอด (Vagina) คอมดลูก (บางตำราเรียกว่าปากมดลูก) (Uterine cervix) ...
หนองใน (Gonorrhea)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เจศฏา ถิ่นคำรพ
... ชื้น และที่อบอุ่นของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตั้งแต่ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก ท่อปัสสาวะ (ทั้งหญิงและชาย) นอก จากนี้ยังสามารถเจริญในที่อื่นๆได้ เช่น เยื่อบุช่องปาก คอ ตา ทวารหนัก เป็นต้น ในอเมริกา มีการประ ...
เริมที่อวัยวะเพศ (Genital herpes)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
... ิดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Herpes simplex viruses type 1 (HSV-1 หรือ เอชเอสวี-1) หรือ Herpes simplex viruses type 2 (HSV-2 หรือ เอชเอสวี-2) แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เริมที่อวัยวะเพศจะเกิดจาก HSV-2 มาก ...
อวัยวะเพศภายนอกสตรี: กายวิภาคอวัยวะเพศภายนอกสตรี (Anatomy of female external genitalia) / สรีรวิทยาอวัยวะเพศภายนอกสตรี (Physiology of female external genitalia)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... แคมใหญ่ (Labia majora) แคมเล็ก (Labia minora) ต่อมบาโธลิน (Bartholin’s gland) คลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน (Clitoris) ฝีเย็บ (Perineum) รูเปิดท่อปัสสาวะ (Urethra)   ...
หนองในเทียม (Chlamydia infection)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
... ามัยเดีย ทราโคมาทิส (Chlamydia tra chomatis) โรคหนองในเทียมมักจะไม่ปรากฏอาการให้เห็นอย่างชัดเจน แต่มักจะก่อให้เกิดการทำลายระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงอย่างมาก จนอาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก ในผู้ ชายอาก ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 10 คน sirikul puy.bussayakorn nannapat.petworapan BS125 nutkku191@gmail.com pomza.jansing sqdn47 looktaosawalee brat taweerat.evaluation
Frame Bottom