Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
เป็นลม (Fainting)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... 2 นาทีแล้วผู้ป่วยจะกลับมามีสติทันทีโดยสมบูรณ์ ซึ่งถ้าหมดสตินานเกิน 6 ชั่วโมงเรียกว่า โคม่า (Coma) อาการเป็นลมมักนำมาก่อนด้วยอาการวิงเวียนและ/หรือใจสั่น สาเหตุของการที่สมองขาดเลือดเลี้ยงเฉียบพลันจ ...
อาการชา (Numbness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เจ็บและการสัมผัส อาการชาเกิดได้กับเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย แต่มักเกิดกับเนื้อเยื่อนิ้วมือ นิ้วเท้า มือ เท้า แขน อาการชาเกิดจากมีการบาดเจ็บของเส้นประสาท ไขสันหลัง และ/หรือสมอง ในส่วนที่รับ รู้คว ...
เนื้องอกสมอง และมะเร็งสมอง (Brain tumor)
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
... ชนิด โดยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก แบ่งชนิดของเนื้องอกสมองออก เป็นคร่าวๆได้ถึงประมาณ 120 ชนิด อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งเนื้องอกสมองได้อย่างง่ายๆเป็น 2 ชนิด คือ เนื้องอกของตัวเนื้อสมองเอง เนื้อง ...
เกร็ด 10 คำถามถามบ่อยเกี่ยวกับโรคลมชัก (Epilepsy Q and A)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... กเกร็งหรือกระตุกเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา ใบหน้า การนั่งนิ่งเหม่อลอยเป็นพักๆ รวมทั้ง พฤติกรรมแปลกๆ อาการดังกล่าวจะเป็นๆ หายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1-3 นาที และมีอาการเกิดซ้ำโดยมีลักษณะคล้าย ...
การเห็นภาพซ้อน การเห็นซ้อนสอง (Diplopia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง โรคปวดศีรษะไมเกรน โรคมะเร็งโพรงหลังจมูกที่ลุกลามกดเบียดทับ หรือลุกลามเข้าเส้นประสาทสมอง ดังนั้น เมื่อเกิดการมองเห็นภาพซ้อน จึงควรรีบพบแพทย์เสมอเพื่อการ ...
ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ จะสัมพันธ์กับอาการทางกาย จากการทำงานผ่านทางสมองไฮโปธาลามัส ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาทอัตโนมัติ เสมอ บรรณานุกรม Diencephalon. http://en.wikipedia.org/w ...
สมองส่วนกลาง ระบบสมองส่วนกลาง สมอง ไขสันหลัง (Central nervous system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เซนติเมตร ในผู้หญิงมีความยาวประมาณ 43 เซนติเมตร และประมาณ 45 เซนติเมตรในผู้ชาย มีหน้าที่ รับส่งสัญญาณการทำงานและความรู้สึกต่างๆระหว่างเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆของร่าง กายกับสมอง อาการสำคัญของโรคทางสมอง ...
ประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เช่น เมื่อกลัว ก็จะเกิดหัวใจเต้นเร็ว ปวดท้อง ท้องเสีย ตัวหรือมือสั่น เป็นต้น ทั้งนี้ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทอัตโนมัติ มักเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทนี้ ...
ประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ral nervous system ย่อว่า PNS) คือ เส้นประสาท (Nerve) และปมประสาท (Ganglion) ที่อยู่ภายนอกสมอง และภายนอกไขสันหลัง คืออยู่นอกระบบสมองส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย ระบบประสาทอัตโน ...
ประสาทพาราซิมพาธีติก ระบบประสาทพาราซิมพาธีติก (Parasympathetic nervous system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ภาวะผิดปกติที่เกิดจากการทำงานที่ขาดสมดุลระหว่างประสาทซิมพาธีติกและประสาทพาราซิมพาธีติก เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นต้น บรรณานุกรม Parasympathetic nervous system. http://en.wikipedia.or ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom