Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือโรคเอมเอส (MS: Multiple Sclerosis)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ์เมื่อใด? ป้องกันโรคเอมเอสได้อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคพุ่มพวง / โรคลูปัส (Lupus) / โรคเอสแอลอี (SLE) เอมอาร ...
สมองตาย (Brain death)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นชีวิตกลับมาทำงานได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์สมองทุกส่วนและ/หรือก้านสมองเกิดการตายอย่างสิ้นเชิง (Necrosis) ซึ่งเมื่อเกิดสมองตาย ผู้ป่วยจะไม่สามารถกลับฟื้นมามีชีวิตได้อีก แต่มักจะไม่เกิดความตายทันที ซึ ...
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... สูญเสียความทรงจำ ภาวะเสียความจำ (Amnesia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือโรคสันนิบาต หรือโรคสั่นสันนิบาต คื ...
อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... กำลังกาย: แนวทางการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Exercise concepts for healthy lifestyle) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheim ...
ปัญหาเด็กนอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ (Sleep problems in children)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ังในเด็ก (Atopic dermatitis) ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ปัญหาการนอนหลับยาก หรือไม่ยอมนอน หรือนอนไม่หลับ (Sleep ...
ออทิสติก : กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder)
โดย แพทย์หญิง จอมสุรางค์ โพธิสัตย์
... tivity disorder: ADHD) กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic spectrum disorder) เป็นกลุ่มขอ ...
โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... kalosis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness หรือ Altitude illness หรือ Mountain sickness) คือ กลุ่มอาการที่เกิดเนื่ ...
ผอมลง น้ำหนักลด (Weight loss)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก การอดอาหาร หรือกินยาเพื่อการลดน้ำหนัก โรคที่เป็นสาเหตุให้ผอมลงหรือน้ำหนักลด มีได้หลากหลายโรค ทั้งโรคที่เกิดจากการติดเชื้อและโรคหรือภาวะที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ โดยสาเหตุที่ทำให้ผอมลงมักเกิดจ ...
อาเจียน (Vomiting)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กออกจากกระเพาะอาหาร ผ่านหลอดอาหารเข้าสู่ลำคอและช่องปากหรือช่องจมูก โดยทั่วไปอาการอาเจียนจะกลับเป็นปกติภายหลังการอาเจียน แต่บางครั้งทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุที่จะอาเจียนต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ร่างกายเกิดภาว ...
ชัก (Seizure)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ติเช่น จากอุบัติเหตุที่สมอง จากการติดเชื้อที่สมอง (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือสมองอักเสบ) มีไข้สูงจากเนื้องอก จากก้อนมะเร็ง (เนื้องอกสมอง มะเร็งสมอง) จากการมีเลือดออก จากมีโรคของหลอดเลือด ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom