Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
ฟลูราซีแพม (Flurazepam)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... กกังวล (Anxiety Disorder) ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants drugs) ลมชัก (Epilepsy) {% endblock related %} {% block article_content ...
โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ หรือ ดีอาร์ไอ (Dopamine reuptake inhibitor or DRI)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity disorder: ADHD) โรค ...
โมโนเอมีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ (Monoamine reuptake inhibitor)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... จากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, ...
ยานูโทรปิก (Nootropic drug)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ’s disease) โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity disorder: ADHD) สมองเสื่อม (Dementia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยานูโทรปิก(Noot ...
เซโรโทนิน-โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์/เอสดีอาร์ไอ Serotonin-dopamine reuptake inhibitor /SDRI
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... อร์อย่างไร? เซโรโทนิน-โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื ...
แกรนิซีตรอน (Granisetron)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... (Serotonin 5-HT3 antagonists) โรคมะเร็ง ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and Vomiting) กลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotoni ...
ซีโรโทนิน-นอร์อิพิเนฟริน-โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ หรือ เอสเอนดีอาร์ไอ (Serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor or SNDRI)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... นฮิบิเตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร? ควรเก็บรักษาซีโรโทนิน-นอร์อิพิเนฟริน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์อย่างไร? ซีโรโทนิน-นอร์อิพิเนฟริน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไ ...
ไพโรลิโดน (Pyrrolidone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... sive Disorder หรือ MDD) โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) Piracetam Ethosuximide {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาไพโรลิโดน(Pyrrolidone)เป็นสา ...
ไพราซีแตม (Piracetam)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ารแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants) สมองเสื่อม (Dementia) อาการกระตุกรัว กล้ามเนื้อกระตุกรัว (Myoclonus) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify ...
เดซิพรามีน (Desipramine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... Antidepressants) อิมิพรามีน (Imipramine) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) กลุ่มอาการเซโรโทนิ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom