Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของกากอาหารสู่ทวารหนัก และปล่อยออกจากร่าง กายทางอุจจาระ นอกจากนั้น ในลำไส้ใหญ่ยังมีแบคทีเรียมากมายที่หมักกากอาหาร และทำให้เกิดวิตามินสำคัญ เช่น วิตามิน บี12 และวิตามิน เค ซึ่งถูกดูดซึมเข้าร่างกายทางลำไส้ใหญ่ โรคที่พบเกิดกับอวัยวะนี้ เช่น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ลำไส้ใหญ่
ท้องผูก (Constipation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... d %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ท้องผูก (Constipation) เป็นอาการ ไม่ใช่โรค ได้แก่ อาการไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติ ซึ่งโดยคำนิยามทางการแพทย์ ท้องผูก หมายถึงความผิดปกติทั้งจำนวนครั้งข ...
ท้องเสีย (Diarrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... %} บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามว่า ท้องเสีย (Diarrhea) หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน โดยอาจถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมูกเลือด ซึ่งเรียกได้อีกชื่อว่า โรคบิดหรือเป็นบ ...
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer screening)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... แพทย์ ส่วนการควรเริ่มตรวจเมื่อไร? และด้วยวิธีการใด? ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์ที่ได้จากการศึกษาทางการแพทย์ วิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพหมายถึง เมื่อตรวจคัดกรองด้วยวิธีการนี้แล้ว ผู้ป่วยม ...
มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... พบในอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แต่อาจพบในเด็กโตได้ โดยผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคได้ใกล้เคียงกัน ลำไส้ใหญ่แบ่งเป็นส่วนที่อยู่ในช่องท้อง (Colon) และส่วนอยู่ในท้อง น้อย (อุ้งเชิงกราน) ซึ่งเรียกว่า ลำไส้ ...
โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ding) ท้องเสีย (Diarrhea) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง หรือเรียกย่อว่าโรคยูซี (Ulcerative colitis หรือ UC) เป็นโรคชน ...
โรคบิด (Dysentery)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ว (ปรสิต หรือ Parasite) และจากการกิน/ดื่มสารพิษ แต่โดยรวมมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่เรียกว่า ชิเกลลา (Shigella) ซึ่งเรียกโรคนี้ว่า “โรคบิดไม่มีตัว” หรือ “โรคบิดชิเกลลา ” (Shigellosis, ...
ท้องเสีย อาการท้องเสีย (Diarrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มีได้หลากหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อยคือ ระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ แบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัส มีพยาธิในลำไส้ (เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตืดหมู) ลำไส้อักเสบโดยไม่มีการติดเชื้อ แพ้อาหาร/เครื่องดื่มบางชนิดเช่น ...
กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร (Anatomy and physiology of alimen tary system)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... ดังนี้ คือ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก (ซึ่งประกอบด้วย ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้เล็กส่วนกลาง และลำไส้เล็กส่วนปลาย) -ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก กายวิภาคและสรีรวิทยาหลอดอาหาร หลอดอาห ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom