Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคติดเชื้อ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้อซิกาไวรัส (Zika virus infection) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya หรือ Chikungunya fever) เป็นโร ...
โรคสเตรปโธรท (Strep throat)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... แออัด (เช่น โรงเรียน) กับคนป่วยด้วยโรคสเตรป โธรท หรือกับคนที่ติดเชื้อสเตรปโธรทแต่ไม่มีอาการ (พาหะโรค) หรือคนที่เป็นรังโรคของเชื้อ สเตรปโธรท เชื้อสเตรปฯ มีคนเป็นรังโรค โดยพบอยู่ในลำคอ ในโพรงหลั ...
แผลริมอ่อน (Chancroid)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... Syphilis) เอดส์ (AIDS) เริม (Herpes simplex) โรคฝีมะม่วง (Lymphogranuloma venereum) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} แผลริม ...
โรคติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... วนใหญ่ไม่แสดงอาการ มีเพียงส่วนน้อยที่จะปรากฏอาการรุนแรง คือ มีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือของสมองอักเสบ ปัจจุบัน ยังไม่มียาสำหรับรักษาโดยเฉพาะ และไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน ดังนั้นการป้องกันที่ทำได้ ...
โรคติดเชื้อ Mycoplasma genitalium
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... (STD: Sexually transmitted disease) ท่อปัสสาวะอักเสบ (Urethritis) ถุงยางอนามัยชาย (Male Condom) หนองในเทียม (Chlamydia infection) ท่อปัสสาวะอักเสบ (Urethritis) {% endblock related %} ...
เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... อาการไข้ ตัวร้อน (Fever) การตรวจเลือด การเจาะเลือดตรวจ (Blood test) การตรวจร่างกาย (Physical examination) ไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) โรคไวรัสสมองอักเสบ (Viral encephalitis) ตาแดงจากไวร ...
ไข้เหลือง (Yellow fever)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ticle_content %}{% linkify %} บทนำ โรคไข้เหลือง (Yellow fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มียุงเป็นพาหะโรค การที่เรียกว่า “ไข้เหลือง” เนื่องจากผู้ป่วยจะมี ไข้ และมีตัวเหลืองหรือดีซ่าน โรคนี้จั ...
เชื้อรา โรคเชื้อรา (Fungal infection)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ock article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคเชื้อรา (Fungal infection หรือ Mycosis) คือ โรคที่เกิดจากเนื้อเยื่อ และ/หรืออวัยวะต่างๆของร่างกายติดเชื้อรา จึงก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆขึ้น รา (Fung ...
สัตว์เซลล์เดียว โรคติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียว โรคติดเชื้อโปรโทซัว (Protozoan infection)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา สัตว์เซลล์เดียว หรือ โปรโทซัว หรือ โปรโตซัว (Protozoa หรือ Protozoan) เป็นสิ่งมีชี วิตชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปมีขนาดเล็กประมาณ 10-52 ไมโครเมตร ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ...
คอแข็ง (Stiff neck)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดีขึ้นใน 2-3 วัน หรือมีการชาของแขน มือ ร่วมด้วย ควรพบแพทย์ จากกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุ มักร่วมกับมีอาการชาตามแขน แต่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่า ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom