Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบมะเร็งวิทยา
มะเร็งลิ้น (Tongue cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ารดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) การฉายรังสีรักษา เทคนิคกา ...
มะเร็งโคนลิ้น (Base of tongue cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ongue cancer) รังสีรักษา(Radiation therapy) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) การดูแลตนเองและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง(Cancer patient self-care and Cancer care) การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with ...
โรคคุชชิง (Cushing Disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... (Cushing syndrome) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคคุชชิง (Cushing disease หรือ Cushing’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายมีฮอร์โมน Glucocort ...
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต (Non small cell lung cancer: NSCLC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... piratory tract disorder) ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) {% endblock related %} {% block article_content %}{% l ...
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small cell lung cancer: SCLC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อด (Pulmonary disease) โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disorder) ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร ...
ฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... hronic daily headache) ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (Intracranial hemorrhage) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma) เป็ ...
มะเร็งต่อมทอนซิล มะเร็งทอนซิล (Tonsil cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... r chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเ ...
คาเพ็กไซทาบีน (Capecitabine)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
... ฐานในการใช้ยาทุกชนิด เนื้องอก (Tumor) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ...
จีบีเอม มะเร็งสมองจีบีเอม (GBM: Glioblastoma Multiforme)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... e) อาการปวดศีรษะร้ายแรง:สัญญาณอันตรายของอาการปวดศีรษะ (Red Flag in Headache) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี (Myasthenia gravis หรือ MG) ปวดศีรษะเรื้อรัง (Chronic daily headache) ยารักษาแบบจำเพาะต่อ ...
เพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยมะเร็ง (Sex and cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยรังสีรักษา ผ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Noo882145
Frame Bottom