Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบมะเร็งวิทยา
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต (Non small cell lung cancer: NSCLC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... piratory tract disorder) ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) {% endblock related %} {% block article_content %}{% l ...
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small cell lung cancer: SCLC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อด (Pulmonary disease) โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disorder) ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร ...
ฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... hronic daily headache) ภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (Intracranial hemorrhage) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma) เป็ ...
มะเร็งต่อมทอนซิล มะเร็งทอนซิล (Tonsil cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... r chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเ ...
คาเพ็กไซทาบีน (Capecitabine)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
... ฐานในการใช้ยาทุกชนิด เนื้องอก (Tumor) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ...
จีบีเอม มะเร็งสมองจีบีเอม (GBM: Glioblastoma Multiforme)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... e) อาการปวดศีรษะร้ายแรง:สัญญาณอันตรายของอาการปวดศีรษะ (Red Flag in Headache) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี (Myasthenia gravis หรือ MG) ปวดศีรษะเรื้อรัง (Chronic daily headache) ยารักษาแบบจำเพาะต่อ ...
เพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยมะเร็ง (Sex and cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยรังสีรักษา ผ ...
ไกลโอมา เนื้องอกไกลโอมา (Glioma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ไกลโอมา (G ...
เนื้องอกเจิมเซลล์ มะเร็งเจิมเซลล์ (Germ cell tumor)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ด็ก (Pediatric cancer) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ เนื้องอกเจิมเซลล์ (G ...
มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... biliary system) มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma หรือ Bile duct cancer)คือ โ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Osaka
Frame Bottom