Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินน้ำดี (Biliary tract)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ทั้งนี้ระบบทางเดินน้ำดีเริ่มต้นจาก ท่อน้ำดีขนาดเล็กๆมากมายภายในตับรวมกันเป็น ท่อตับกลีบขวา (Right hepatic duct) และท่อตับกลีบซ้าย (Left hepatic duct) ท่อตับทั้งกลีบซ้ายและกลีบขวารวมกันเป็น ...
อาการแสบร้อนกลางอก (Heartburn)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... วนล่างของหลอดอาหาร) มักร่วมกับความรู้สึกเปรี้ยว ขม เจ็บในลำคอและในช่องปาก โดยเกิดหลังกินอาหารในปริมาณมากๆหรือนอนราบภายหลังกินอาหาร ทั้งนี้เป็นอาการจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าในหลอดอาหารจึงก่อใ ...
กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ysiology of alimen tary system) มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) วิธีใช้ ยาลดกรด ยาแก้โรคกระเพาะ (Guide to safe use of antacid) {% endblock related %} {% block article_content %}{% ...
ดีซ่าน (Jaundice)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะ/หรือ ทางเดินน้ำดี แต่สามารถพบเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้ ดีซ่าน เป็นอาการพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบ ได้ใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โรคดีซ่านมีกลไกการเกิดอย่ ...
ตับแข็ง (Liver cirrhosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ู้ชายใกล้เคียงกัน เป็นโรคพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ แต่โดยทั่วไปเป็นโรคของผู้ใหญ่ โรคตับแข็งจัดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งค่อนข้างรุนแรง โดยในยุโรปพบอัตราการเสียชีวิตจากโ ...
ท้องผูก (Constipation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... d %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ท้องผูก (Constipation) เป็นอาการ ไม่ใช่โรค ได้แก่ อาการไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติ ซึ่งโดยคำนิยามทางการแพทย์ ท้องผูก หมายถึงความผิดปกติทั้งจำนวนครั้งข ...
ท้องเสีย (Diarrhea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... %} บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามว่า ท้องเสีย (Diarrhea) หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน โดยอาจถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมูกเลือด ซึ่งเรียกได้อีกชื่อว่า โรคบิดหรือเป็นบ ...
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Viral hepatitis
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ับอักเสบ บี (Viral hepatitis B) โรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Viral hepatitis C) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) เป็นโรคพบบ่ ...
โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Viral hepatitis B)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ือ สายพันธุ์ เอ บี และซี ไวรัสตับอักเสบ บี เป็นโรคพบบ่อยทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ และโอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย โรคไวรัสตับ ...
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Viral hepatitis C)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่งทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ พบในผู้หญิงและในผู้ชายได้ใกล้เคียงกัน โรคไวรัสตับอักเสบ ซี เกิดจากอะไร? ติดต่อได้ไ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom