Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินหายใจ
นอนกรน (Snoring)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... apnea) โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linki ...
วัณโรค (Tuberculosis)
โดย วีระเดช สุวรรณลักษณ์
... โตมัยซินstreptomycin {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} วัณโรคคืออะไร? วัณโรค (Tuberculosis) หรือทั่วไปมักเรียกย่อว่า โรคทีบี (TB) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่ เกิด ...
โรคหืด (Asthma)
โดย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นายแพทย์ วัชรา บุญสวัสดิ์
... ss) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคหืด (Asthma) เป็นโรคพบบ่อยในประเทศไทย โดยพบโรคหืดในเด็กมีมากถึง 10 -12% ของเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบน้อยกว่าคือประม ...
สะอึก อาการสะอึก (Hiccup)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... บังลม จึงส่งผลให้เกิดการหายใจเอาอากาศเข้าสู่ปอดทันทีติดๆกัน โดยอากาศจะผ่านกล่องเสียง ทำให้เกิดการปิดทันทีของฝากล่องเสียงเกิดเป็นเสียงสะอึก สะอึกเป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยเราควบคุมไม่ได้ โดยทั่วไปจะ ...
เสมหะ เสลด (Sputum)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดอักเสบ วัณโรคปอด และการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเช่น โรคหืด โรคภูมิแพ้ โรคกรดไหลย้อน โรคน้ำท่วมปอดเช่น โรคจากขึ้นที่สูง หรือโรคมะเร็งปอด เสมหะมีได้หลายสีทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุเช่น สีขาว (โรคภ ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ เช่น เครียด โกรธ หรือการเรียกร้องความสนใจ อนึ่ง เจ็บหน้าอก มักเกิดร่วมกับอาการต่างๆเสมอ เช่น เรอ แน่นท้อง มีไข้ ไอ หรือผิวหนังขึ้นผื่น แต่เจ็บหน้าอก ที่เกิดร่วมกับ ...
วัณโรคปอดในเด็ก (Childhood tuberculosis)
โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์
... linkify %} บทนำ วัณโรค หรือโรคทีบี (Tuberculosis, TB) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobac terium tuberculosis ซึ่งประชากรทั่วโลกประมาณ 2,000 ล้านคนมี ”ภาวะติดเชื้อวัณโรค” (ไม่มีอาการป่วยชัด ...
เด็กโรคหืด (Childhood asthma)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย
... โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (ENT and Allergy) โรคปอด โรคของปอด โรคทางปอด (Pulmonary disease) สเตียรอยด์ ยาสเตียรอยด์ คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ยาขยายหลอดลม (Bronchodilator) {% endbloc ...
ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... ามหมายของการหายใจนั้นหมายถึง การทำให้มีลมหายใจเข้าและออกที่เราคุ้นเคยกันดีก็ได้หรือที่มีความหมายในทางการแพทย์คือ ปอดเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่ ...
หลอดลมอักเสบในเด็ก (Bronchitis in children)
โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์
... nfection) ไวรัส(Gastritis) โรคหลอดลมอักเสบ(Bronchitis) โรคหืด โรคปอดอักเสบ ปอดบวมในเด็ก(Childhood pneumonia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sineekan
Frame Bottom