Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร ปอดเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลัก คือ การหายใจ ความหมายของการหายใจนั้นมีความหมายในทางการแพทย์คือ ปอดเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างถุงลมขนาดเล็กในปอดกับหลอดเลือดฝอยในผนังของถุงลมเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทางลมหายใจออก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ปอด
วัณโรค (Tuberculosis)
โดย วีระเดช สุวรรณลักษณ์
... โตมัยซินstreptomycin {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} วัณโรคคืออะไร? วัณโรค (Tuberculosis) หรือทั่วไปมักเรียกย่อว่า โรคทีบี (TB) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่ เกิด ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ เช่น เครียด โกรธ หรือการเรียกร้องความสนใจ อนึ่ง เจ็บหน้าอก มักเกิดร่วมกับอาการต่างๆเสมอ เช่น เรอ แน่นท้อง มีไข้ ไอ หรือผิวหนังขึ้นผื่น แต่เจ็บหน้าอก ที่เกิดร่วมกับ ...
ทูเบอร์คูลิน (Tuberculin test)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... losis) เรียกว่า พีพีดี (PPD, purified protein derivative) ขนาดประมาณ 0.1 มิลลิลิตร เข้าชั้นใต้ผิวหนังในบริเวณท้องแขน หลังจากนั้น 48 - 72 ชั่วโมงกลับมาให้แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ตรวจรอยฉีดยา ซึ่ง ...
ปอดบวมในเด็ก (Childhood pneumonia) / ปอดอักเสบในเด็ก (Childhood pneumonitis)
โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์
... เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection) เชื้อรา (Fungal infection) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคปอดอักเสบและโรคปอดบวม (Pneumonitis or Pneu ...
วัณโรคปอดในเด็ก (Childhood tuberculosis)
โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์
... linkify %} บทนำ วัณโรค หรือโรคทีบี (Tuberculosis, TB) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobac terium tuberculosis ซึ่งประชากรทั่วโลกประมาณ 2,000 ล้านคนมี ”ภาวะติดเชื้อวัณโรค” (ไม่มีอาการป่วยชัด ...
ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... ามหมายของการหายใจนั้นหมายถึง การทำให้มีลมหายใจเข้าและออกที่เราคุ้นเคยกันดีก็ได้หรือที่มีความหมายในทางการแพทย์คือ ปอดเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่ ...
โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา / มัยโคพลาสมา (Mycoplasma infections)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ิดเชื้อชนิดนี้ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามตำ แหน่งของการเกิดโรค คือการติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อที่ทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ โรคทั้งสองกลุ่มนี้ มีย ...
หลอดลมอักเสบในเด็ก (Bronchitis in children)
โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์
... ial infection) เด็กโรคหืด (Childhood asthma) ปอดบวมในเด็ก (Childhood pneumonia) / ปอดอักเสบในเด็ก (Childhood pneumonitis) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อระบบหายใจ (Respiratory tract infectio ...
ปอดบวม ปอดอักเสบ (Pneumonia)
โดย นายแพทย์ เฉลียว พูลศิริปัญญา
... ตัวร้อน โรคปอด โรคของปอด โรคทางปอด (Pulmonary disease) โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disorder) เชื้อรา โรคเชื้อรา (Fungal infection) {% endblock related ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หตุต่างๆมากมาย ทั้งจากโรคทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกมีสาเหตุหลักเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้คือ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oatkungza207
Frame Bottom