Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

คอหอย
มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... บัด (Cancer chemotherapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) มะเร็งระยะศ ...
โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ำบัด (Cancer chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ เอ ...
โคนลิ้น (Base of tongue)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... การแพทย์ ลิ้นเป็นเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่จัดอยู่ในระบบหูคอจมูก หรือศีรษะและลำคอเช่นกัน แต่อยู่ในส่วนที่เรียกว่า ช่องปาก) โคนลิ้นจะมองเห็นเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่ขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำ ด้วยมีต่อมรับรสชาติ ( ...
เจ็บคอ (Sore throat) คออักเสบ คอหอยอักเสบ (Pharyngitis )
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิแพ้ (Allergy) โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (ENT and Allergy) มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บท ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung lakeislove
Frame Bottom