Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

คอหอย
มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งของลำคอส่วนที่อยู่ด้านข้างทั้งซ้าย ขวาและด้าน หลังของกล่องเสียง จึงได้ชื่อว่า คอหอยส่วนกล่องเสียง เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเยื่อเมือก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือด และระบบน้ำเหลือง มีหน้าที่ช่วยใ ...
โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ำบัด (Cancer chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ เอ ...
โคนลิ้น (Base of tongue)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... การแพทย์ ลิ้นเป็นเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่จัดอยู่ในระบบหูคอจมูก หรือศีรษะและลำคอเช่นกัน แต่อยู่ในส่วนที่เรียกว่า ช่องปาก) โคนลิ้นจะมองเห็นเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่ขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำ ด้วยมีต่อมรับรสชาติ ( ...
เจ็บคอ (Sore throat) คออักเสบ คอหอยอักเสบ (Pharyngitis )
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิแพ้ (Allergy) โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (ENT and Allergy) มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บท ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน siriratana.suwanpayakul Mookmixx Thananich Pawatop Oon_3125
Frame Bottom