Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

กระดูก
ปวดข้อ (Joint pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งข้อเดียวหรือหลายๆข้อพร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ ข้อที่พบเกิดอาการปวดได้บ่อยคือ ข้อเข่า ข้อกระดูกสันหลัง และข้อนิ้วมือ อาการปวดข้อมักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเช่น ปวดกระดูก ข้อบวม อาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื ...
มะเร็งกระดูก (Bone cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... น และวัยหนุ่มสาว ช่วงอายุประมาณ 10-20 ปี แต่อาจพบในช่วงอายุอื่นๆได้บ้างทั้งในเด็กเล็กจนถึงในผู้สูงอายุ ซึ่งโรคมะเร็งกระดูกพบได้เพียงประมาณ 6% ของโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมด ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยใหม่โรคนี ...
โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกบาง (Osteoporosis and Osteopenia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ุ (Hip Fractures in Senile) กระดูกข้อมือหักในผู้สูงอายุ (Colles’ fracture) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) และโรคกระดูกบาง ...
ปวดกระดูก (Bone pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ุของการปวดกระดูกมีได้หลากหลายที่พบบ่อยเช่น กระดูกหัก โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกและข้ออักเสบ (เช่น โรคข้อรูมาตอยด์) หรือเสื่อม (โรคข้อเสื่อม) โรคมะเร็งกระดูกเอง หรือโรคมะเร็งชนิดอื่นที่แพร่กระจายมากระดูกเ ...
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps femoris muscle exercise)
โดย นพ.กรกฎ ชรากร
... เพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อ ป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาลีบเล็ก ลดอาการปวดบริเวณรอบข้อเข่า ข้อปฏิบัติ: ฝึกการขยับของข้อเข่า ควรจะเหยียดได้สุด และง ...
คอแข็ง (Stiff neck)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดีขึ้นใน 2-3 วัน หรือมีการชาของแขน มือ ร่วมด้วย ควรพบแพทย์ จากกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุ มักร่วมกับมีอาการชาตามแขน แต่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่า ...
กระดูกหัก (Bone fracture)
โดย นพ.อำนวย จิระสิริกุล
... หรือมีความไม่ต่อเนื่องกันของเนื้อกระดูก อาการอย่างไรจึงสงสัยว่ามีกระดูกหัก? กระดูกหักต้องมีอาการดังต่อไปนี้อาการใดอาการหนึ่ง หรือหลายๆอาการร่วมกัน ปวด ตรงกระดูกที่หัก ถ้าไม่ปวดให้มั่นใจได้เลยว ...
กระดูกร้าว (Incomplete fracture)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... จารณาการผ่าตัดใส่เหล็กดาม ระยะเวลาของกระดูกร้าว ที่กระดูกจะติดและกลับมาใช้งานได้ จะขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งของกระดูกที่ร้าว การร่วมมือในการดูแลตนเองของผู้ป่วย สุขภาพโดยรวมและอายุของผู้ป่วย อย ...
โรคกระดูก (Bone disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... (Bone) จัดเป็นเนื้อเยื่อในกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย มีทั้ง หมด 206 ชิ้น กระจายอยู่ในทุกส่วน ตั้งแต่ศีรษะ/กะโหลกจนถึงนิ้วเท้า โดยมีหน้าที่ ให้การเจริญเติบโตของร่างกาย (ความสู ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul uncanny.mind Mookmixx maylin NUENGj Varesile
Frame Bottom