Frame Top

“แนะแนวทุกโรค แนะนำทุกหมอ” คือสโลแกน ของเว็บไซต์ด้านสุขภาพล่าสุดของประเทศไทย (www.haamor.com, www.หาหมอ.com) แต่จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มุ่งมั่นให้บรรลุมาตรฐานสากล ตั้งแต่วันเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ด้วยบทความต่างๆ ว่าด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องราวของยานานาชนิด ทำเนียบโรงพยาบาล และรายชื่อแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งสถิติเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงให้ทันกาล และเพิ่มจำนวนตลอดเวลา

ทีมงานของเรามีความประสงค์จะสร้างเว็บไซต์นี้สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ ได้กรุณาให้เกียรติรับเชิญเป็นบรรณาธิการ และผู้รับเชิญเขียนบทความส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสาขาความเชี่ยวชาญหลากหลาย ของนานาสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากเราต้องการสร้างเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพในการเผยแผ่ความรู้ด้านสุขภาพแก่สาธารณชนให้กว้างไกลทั่วประเทศ (ตามที่เรามีข้อมูลความสนใจในเว็บไซต์) เราจึงขอให้ผู้เขียนบทความทุกท่านใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนั้นความลึกของเนื้อหาได้แบ่งเป็นตอนๆ เพื่อให้สอดคล้องในรูปแบบเดียวกันทั่วเว็บไซต์ของเรา และมีความยาวกระชับพอประมาณในแต่ละตอน

ผู้อ่านทั่วไปมักพบว่า หลายๆบทความในเว็บไซต์ทั่วไป เต็มไปด้วยคำศัพท์ทางเทคนิค ที่ยากแก่การเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพทางการแพทย์ อาทิ ยารักษาตรงเป้า หรือ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม คำเหล่านี้ได้ขีดเส้นใต้ไว้ เพื่อการอธิบายที่ชัดเจนเป็นเกร็ดความรู้ (เหมือนศัพทานุกรม) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงบทความดังกล่าว เพื่อการอ่านที่ราบรื่นไม่สะดุด และเรายังได้ขอผู้เขียนทุกท่านให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลตอนท้ายบทความ เพื่อให้ ผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากต้นตอของแหล่งข้อมูล

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ของเราจะเป็นสื่อกลางของข้อมูลต่างๆด้านสุขภาพที่ทุกท่านไว้วางใจ โดยปราศจากอคติใดๆ ทั้งในมุมมองของนักวิชาการ และของผู้ปฏิบัติการในวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านท่านใด

  1. พบข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ของเรา
  2. พบสิ่งบกพร่องที่ท่านผู้อ่านสามารถช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  3. อยากให้เราเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรที่ยังขาดอยู่
  4. มีความสามารถช่วยเขียนบทความที่ท่านเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  5. มีคำถาม หรือข้อสงสัย
  6. ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ กรุณาติดต่อเราที่ info@haamor.com จักเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับสาธารณชนทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ

ผู้เขียนบทความ และบทความ
กรชัย ฉันทจิรธรรม เภสัชกร
นายแพทย์ กรีฑา ม่วงทอง แพทย์ หู คอ จมูก
แพทย์หญิง กิติพร กวียานนท์ แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ กุณฑล วิชาจารย์ กุมารแพทย์
ผศ. ดร. พญ. จรรยา จิระประดิษฐา กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรูญ เจตศรีสุภาพ แพทย์โรคผิวหนัง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
แพทย์หญิง จอมสุรางค์ โพธิสัตย์ วว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จิราภรณ์ ชนมาสุข อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลชุมชน
นายแพทย์ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ วว. สาขาโรคผิวหนัง
แพทย์หญิง ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา
นายแพทย์ ชลภัฏ จาตุรงคกุล แพทย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง วว. รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย กุมารแพทย์
พลเอก นายแพทย์ ชาญชัย ชรากร แพทย์ หู คอ จมูก
แพทย์หญิง ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข สูตินรีแพทย์
พันเอก นายแพทย์ ณฐพล จันทรอัมพร แพทย์ หู คอ จมูก
แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช กุมารแพทย์
ดร. รภัทภร เพชรสุข อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
นายแพทย์ ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ติดเชื้อเด็ก
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ ทวี โชติพิทยสุนนท์ กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
นายแพทย์ ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์ กุมารแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นาวาอากาศโท แพทย์หญิง ธัญญา เชฏฐากุล แพทย์โรคต่อมไร้ท่อ
แพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล แพทย์โรคผิวหนัง
นายแพทย์ ธีรยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล สูตินรีแพทย์
ร้อยโท นทมณฑ์ ชรากร แพทย์ หู คอ จมูก
นายแพทย์ นพ.มงคล อังคศรีทองกุล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว
รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ บัณฑิต ชุมวรฐายี สูตินรีแพทย์
ปฐมา ลอออรรถพงศ์
ประดิษฐ์ งามศิริผล เภสัชกร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ สูตินรีแพทย์
ปรัศนีย์ อัมพุธ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
แพทย์หญิง ปริศนา สุขีพจน์ แพทย์โรคผิวหนัง
แพทย์หญิง ปวิณตรา ศิริภูธร แพทย์ หู คอ จมูก
แพทย์หญิง ปิยรัตน์ ไพรัชเวทย์ แพทย์อายุรกรรมโรคไต
แพทย์หญิง ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ สูติ-นรีแพทย์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร พยาธิแพทย์
นายแพทย์ พนา กล่ำคำ แพทย์หู คอ จมูก
พรทิพย์ วชิรดิลก อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (เด็ก)
พรพิศ เรืองขจร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ บรรณาธิการเว็บไซต์
พัชมน อ้นโต อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พัชรี คำวิลัยศักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
พีระพรรณ โพธิ์ทอง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
ภญ. พรลภัส บุญสอน เภสัชกร
ภัคจิรา เบญญาปัญญา นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ ภาสกร วัธนธาดา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
มาลี เอี่ยมสำอาง อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รสวันต์ อารีมิตร กุมารแพทย์และเวชศาสตร์วัยรุ่น
รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตรีนิติ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ ฤทธิ์ อภิญญาณกุล แพทย์ออโธปิดิกส์
แพทย์หญิง ลีลาวดี ศรีบุญนาค กุมารแพทย์ แพทย์โรคผิวหนังเด็ก
รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นายแพทย์ วัชรา บุญสวัสดิ์ อายุรแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ
แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม แพทย์ หู คอ จมูก
วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
วิชญ์ภัทร ธรานนท์ เภสัชกร
ดอกเตอร์ วิทยา มานะวาณิชเจริญ
วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป
นายแพทย์ วีระเดช สุวรรณลักษณ์ ว.ว. อายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
พันเอก นายแพทย์ ศวยส เหรียญมณี แพทย์ หู คอ จมูก
พันโท นายแพทย์ ศาสตรา เกื้อหนุน กุมารแพทย์
ศิริพร นันทเสนีย์ อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (เด็ก)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย แพทย์เฉพาะทางโรคไต อายุรศาสตร์
แพทย์หญิง ศิริฤทัย อำนาจบุดดี สูตินรีแพทย์
ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์ เภสัชกร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต วว. จักษุวิทยา